پرسش سنج

پرسشنامه مهارت های ارتباطی

پرسشنامه مهارت های ارتباطی (جرابک؛2004)

پرسشنامه مهارت های ارتباطی توسط  جرابک در سال 2004 ساخته شد به منظور سنجش مهارت های ارتباطی دانشجویان، از نسخه…
پرسشنامه وجدان کاري

پرسشنامه وجدان کاري( کاستا و مک کرای؛1992)

پرسشنامه وجدان کاري  توسط کاستا ومک کرای در سال 1992 ساخته شد و شامل 16 سؤال از  پرسشنامه پنج عاملی…
پرسشنامه وفاداری مشتری

پرسشنامه وفاداری مشتری (راندل تیل؛2005)

پرسشنامه وفاداری مشتری توسط Rundle-Thiele (2005) ساخته شده است که از 26 گویه و 5 خرده مقیاس وفاداری نگرشی (6…
 پرسشنامه هوش فرهنگی

پرسشنامه هوش فرهنگی( آنگ و ارلی؛2004)

پرسشنامه هوش فرهنگی  توسط آنگ و ارلی در سال 2004 ساخته شد و دارای 20 سوال بوده و هدف آن…
پرسشنامه مدیریت زمان

پرسشنامه مدیریت زمان(کافمن و همکاران؛1999)

پرسشنامه مدیریت زمان توسط کافمن و همکاران در سل 1999 ساخته شده است وپرسشنامه دارای 35 سوال در 1 مولفه…
پرسشنامه وفاداری مشتری  البرت

پرسشنامه وفاداری مشتری  البرت (کاروانا؛2002)

پرسشنامه وفاداری مشتری توسط البرت کاروانا (2002) ساخته شده است که از 24 گویه و 10 بعد تشکیل شده است…
پرسشنامه رایگان امید میلر

پرسشنامه رایگان امید میلر (MHS)

پرسشنامه رایگان امید میلر (MHS) یا پرسشنامه امیدواری میلر که معادل انگلیسی آن Miller Hope Scale است در سال ۱۹۸۸…
پرسشنامه ساختار سازمانی

پرسشنامه ساختار سازمانی (منون وهمکاران؛1999)

پرسشنامه ساختار سازمانی شامل سه بعد تمرکز، رسمیت و تخصص می باشد، برای سنجش مولفه تمرکز از پرسشنامه منون و…
پرسشنامه نوآوری خدمات

پرسشنامه نوآوری خدمات (چارچیل ؛1979)

پرسشنامه استاندارد نوآوری خدمات توسط چارچیل در سال1979) ساخته شد پرسشنامه دارای 5 سوال در 1 مولفه می باشد. پاسخ…
پرسشنامه عملکرد سازمانی کلایمب

پرسشنامه عملکرد سازمانی (کلایکومب و همکاران ؛1999)

پرسشنامه عملکرد سازمانی توسط کلایکومب و همکاران (1999) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل 5 گویه بسته پاسخ…
30% درصد تخفیف مقالات ترجمه شده فروشگاه ترجمه جو (2020-2019-2018 و...)کد تخفیف:6KN8CY46
+