پرسش سنج

پرسشنامه تحول سازمان

پرسشنامه تحول سازمانی بر اساس مدل جان گاتر و پیتر دراکر 

پرسشنامه تحول سازمان بر اساس مدل جان گاتر و پیتر دراکر (ایجاد احساس ضرورت و فوریت، ایجاد ائتلاف راهنما، توسعه…
پرسشنامه خودکارآمدی شغلی

پرسشنامه خودکارآمدی شغلی (ریگز و نایت، 1994)

پرسشنامه خودکارآمدی شغلی توسط ریگز و نایت (1994) ساخته شده که دارای 31 سوال در چهار مولفه برای سنجش باورهای…
پرسشنامه رفتار نوآورانه

پرسشنامه رفتار نوآورانه (کانتر؛1988)

پرسشنامه استاندارد رفتار نوآورانه برای اولین بار در سال 1988 توسط کانتر انتشار یافت (افشاری و انعامی، 1385). پرسشنامه رفتار…
پرسشنامه رضایت شغلی

پرسشنامه رضایت شغلی اسميت ، كندال و هالين

پرسشنامه رضایت شغلی توسط اسمیت و کندال و هالین طراحی شده است پرسشنامه 20 سوال و دارای چهار بعد خود…
پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان

پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان لینز(2003)

پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان توسط لیز در سال 2003 تهیه شده است .این پرسشنامه 13 گویه دارد و هدف از…
پرسشنامه رضایت شغلی

پرسشنامه رضایت شغلی هرزبرگ (دانت و همکاران، 1996)

پرسشنامه رضایت شغلی توسط دانت و همکاران ۱۹۹۶ بر اساس مدل  هرزبرگ ساخته شده است. این پرسشنامه حاوی ۳۶ عبارت…
پرسشنامه رفتار اخلاقی در سازمان

پرسشنامه رفتار اخلاقی در سازمان( لوزیر؛2013)

پرسشنامه رفتار اخلاقی در سازمان توسط لوزیر در سال 2013 تهیه و تدوین شد .این پرسشنامه مشتمل بر 15 سوال…
پرسشنامه رفتار مصرف کننده

پرسشنامه رفتار مصرف کننده (لرمن؛2006)

پرسشنامه رفتار مصرف کننده توسط لرمندر سال 2006 ساخته شده است که از 6 گویه و 2 خرده مقیاس ادب…
پرسشنامه رهبری تحول آفرین

پرسشنامه  استاندارد رهبری تحول آفرین میر کمالی

پرسشنامه استاندارد رهبری تحول آفرین باس و آولیو (2000) با استفاده از 20 گویه، که از پرسشنامه چندعاملی رهبری (MLQ)…
پرسشنامه بررسی مراکز آموزش عالی

پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات مراکز آموزش عالی با استفاده از مدل سروکوال

پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات مراکز آموزش عالی با استفاده از مدل سروکوال پارسورامان و همکاران از 20 گویه و 5…
30% درصد تخفیف مقالات ترجمه شده فروشگاه ترجمه جو (2020-2019-2018 و...)کد تخفیف:6KN8CY46
+