ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻻوﺳﻮن (KMAI)

4,500 تومان

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ استاندارد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻻوﺳﻮن توسط لاوسون در سال 2003 طراحی شد این پرسشنامه دارای 24 سوال و در 6 مولفه(ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي داﻧﺶ؛ اﻧﺘﺸﺎر داﻧﺶ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ داﻧﺶ،،ذﺧﯿﺮه داﻧﺶ، داﻧﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ، ﺟﺬب داﻧﺶ) ﻧﻤﺮهﮔﺬاري اﯾﻦ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﯾﮏ ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت از ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻘﻢ اﺳﺖ. الفای کل به دست امده پرسشنامه84/0 است.

توضیحات

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻻوﺳﻮن (KMAI)

پرسشنامه استاندارد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻻوﺳﻮن توسط لاوسون در سال 2003 طراحی شد این پرسشنامه دارای 24 سوال و در 6 مولفه(ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي داﻧﺶ؛ اﻧﺘﺸﺎر داﻧﺶ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ داﻧﺶ،،ذﺧﯿﺮه داﻧﺶ، داﻧﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ، ﺟﺬب داﻧﺶ) ﻧﻤﺮهﮔﺬاري اﯾﻦ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﯾﮏ ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت از ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻘﻢ اﺳﺖ. الفای کل به دست امده پرسشنامه84/0 است.

تعریف متغیر پرسشنامه:

ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺶ ﯾﺎ داﻧﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ:

در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎري از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﯾﮏ ﻃﺮﺣﯽ از داﻧﺶ، دادهﻫﺎ، اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز داﺧﻠﯽ  و ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﻔﺎف ﺳﺎزي داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﻧﻘﺸﻪ داﻧﺶ اﺳﺖ .ﻧﻘﺸﻪ داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺺﻫﺎ و داﻧﺶ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻓﺮاد را ﺑﺎ ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮي آنﻫﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ. .

ﮐﺴﺐ داﻧﺶ ﯾﺎ ﺟﺬب داﻧﺶ:

اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ اﺑﺰاري ﭼﻮن ﺗﻠﻔﻦ، وﯾﺪﺋﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ، اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، اﯾﻨﺘﺮاﻧﺖ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﻧﺶ  ﺟﺪﯾﺪي را ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺪﻫﺪ را ﺑﺨﺮد، ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﺎاﺳﺘﺨﺪام ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﺨﺼﺺ و داﻧﺶ آنﻫﺎ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮد .ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن داﻧﺶ ﺟﺪﯾﺪ، ﻫﻤﮑﺎري و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ رﻗﺒﺎ در ﺣﯿﻄﻪ ﮐﺎري ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﻗﻮه اﺑﺘﮑﺎرات ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ. .

  ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ داﻧﺶ:

در اﯾﻦ ﻗﺴﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روي اﯾﺠﺎد ﻣﻬﺎرت ﺟﺪﯾﺪ، ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪ، ﻧﻈﺮات ﺑﻬﺘﺮ و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، نکته داراي اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ ﻓﻘﻂ از ﺗﺨﺼﺺ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد، ﺑﻠﮑﻪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ﭘﺲ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ داﺧﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ وﺗﺴﻬﯿﻞ در ارﺗﺒﻂ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد داﺧﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﮐﻠﯿﺪي اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮوﻫﺎي  آﻣﻮزش ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ اﻓﺮاد، اﺳﺘﻔﺎده ، ﺗﺨﺼﺼﯽ، اﺧﺘﺼﺎص ﺟﺎ و ﻣﮑﺎن ﺑﺮاي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوهﻫﺎ، اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﺮور ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم آنﻫﺎ از ﭼﺖ ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ذﺧﯿﺮه داﻧﺶ:

ﻣﺰﯾﺖﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن در ﻫﺮ زﻣﺎن در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ .داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺰﯾﺖﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ باید ﺑﻪ روز، ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد .ﻧﮕﻬﺪاري اﻃﻼﻋﺎت، اﺳﻨﺎد و ﺗﺠﺎرب، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ .ﮐﺪﮔﺬاري ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ و اﺷﺘﺮاكﮔﺬاري ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ از داﻧﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.

 اﻧﺘﺸﺎر داﻧﺶ:

ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ داﻧﺶ در داﺧﻞ ﺳﺎزﻣﺎن، ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﺎرﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن واﺿﺢ و روﺷﻦ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ، ﻗﺮاردادن ﭘﺎداشﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاري داﻧﺶ، ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از اﺷﺘﺮاك و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻮال اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻃﻮر ﻣﯽﺗﻮان اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاري داﻧﺶ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﺮد.

ﮐﺎرﺑﺮد داﻧﺶ:

ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻮد دﻫﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺠﺮ  ﺷﻮد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﻮدن و اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر داﻧﺶ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺟﺮاي آن در ﻫﺮ زﻣﺎن در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي داﻧﺶ ﺿﻤﻨﯽ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎي در دﺳﺘﺮس، ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺮﮐﯿﺐ وﻇﺎﯾﻒ روزاﻧﻪ ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻒ درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻟﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ ﺑﺮاي رﻗﺎﺑﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺧواهد بود(کوچکی و همکاران،1391).

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

    سوالات
ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺶ ﯾﺎ داﻧﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ

1-4

ﮐﺴﺐ داﻧﺶ ﯾﺎ ﺟﺬب داﻧﺶ

5-8
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ داﻧﺶ

9-12

ذﺧﯿﺮه داﻧﺶ

13-16
اﻧﺘﺸﺎر داﻧﺶ

17-20

ﮐﺎرﺑﺮد داﻧﺶ

21-24

  • رضایت از خرید
5

اطلاعات بیشتر

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد مولفه

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تعریف عملیاتی

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

منبع

روایی پرسشنامه

سال انتشار میلادی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻻوﺳﻮن (KMAI)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *