پرسش سنج

پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه (2001؛ به نقل از عزیزی، 1393).

پرسشنامه یادگیری سازمانی

پرسشنامه یادگیری سازمانی توسط نیفه در سال 2001 و به نقل از عزیزی در سال 1393طراحی شد وپرسشنامه دارای 24 سوال در 5 مولفه می باشد. سوالات پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) طراحی شده است.و الفای کرونباخ بالای 70 درصد می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

یادگیری سازمانی: یادگیری سازمانی، ایجاد شرایطی در سازمان است که تک تک افراد آن شرایط و تغییرات به وجود آمده را می پذیرند و از آن به عنوان یک فرایند دائمی استقبال می کنند ( استاتا، 1989، به نقل از قربانی زاده، 1387: 31).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه

پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی : نمره ای است که آزمودنی ها از پاسخ به سؤال های پرسشنامه­ی یادگیری سازمانی 24 سؤالی نیفه ( 2001) به دست می آورند.

مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه:

مولفه های پرسشنامه

سوالات
مهارت های فردی

1 تا 6

مدل های ذهنی

7 تا 12
چشم انداز مشترک

13 تا 16

یاذگیری تیمی

17 تا 20
تفکر سیستمی

21 تا 24

یادگیری سازمانی

سازمان يادگيرنده:

   سازمان يادگيرنده سازماني است كه تمامي قدرت فكري، دانش و تجربه سازمان را براي ايجاد تغييرات و بهبود مستمر در جهت توسعه در اختيار گرفته و برآن مديريت مي‎كند.
ويژگي‎هاي سازمان يادگيرنده:
– تشويق و ترغيب افراد در همه سطوح براي يادگيري منظم از كارشان؛
– در اختيار داشتن سيستم‎ها و فرايندهايي براي برقراري يادگيري و انتشار آن در سازمان؛
– ارزش قايل شدن براي يادگيري.

يادگيري سازماني:

 يادگيري سازماني عبارت است از تمامي روشها، ساز و كارها و فرايندهايي كه در درون سازمان به منظور تحقق يادگيري به كارگرفته مي‎شوند.

عوامل موثر در یادگیری سازمانی

حال سوالي که مطرح مي شود چگونگي پياده سازي چنين مفهومي در سازمان است. براي پاسخ دادن به اين سوال لازم است عوامل موثر در ايجاد و رشد سازمان يادگيرنده و يادگيري سازماني معرفي و بررسي شوند. اين عوامل عبارتنداز:
– توانمندسازها: توانمندسازها عواملي هستند كه سازمان را در تبديل به يك سازمان يادگيرنده ياري مي‎كنند.
– محيط: اگر تمامي عوامل توانمند‎ساز مهيا باشد اما محيط لازم براي رشد سازمان يادگيرنده وجود نداشته باشد، تمامي كوششها بي‎ثمر و يا لااقل كم اثر خواهند بود.

يادگيري

يادگيري از سه بعد مورد توجه قرار مي‌گيرد:
– سطوح يادگيري؛ – انواع يادگيري؛ – مهارتهاي يادگيري.

سطوح يادگيري: يادگيري در سه سطح، يادگيري فردي، يادگيري تيمي و يادگيري سازماني مطرح مي‌شود. يادگيري فردي:

افراد، واحد تشكيل دهنده تيم‌ها و سازمانها هستند

يادگيري تيمي:

در سازمانهاي پيچيده امروز تيم‌ها اهميت بيشتري مي‌يابند. يادگيري تيمي به اين معنا است كه تيم‌ها قادر باشند به عنوان يك هويت واحد فكر كرده، خلق كنند و بياموزند، متفكرين زيادي از جمله «سنگه» و «پاولوسگي» به اهميت يادگيري تيمي خصوصا به عنوان پلي براي حصول يادگيري سازماني اشاره كرده‌اند

يادگيري سازماني:

چگونه مي‌توان مطمئن شد كه يادگيري انفرادي و تيمي براي تامين منافع همگان و كل سازمان انجام شده است؟ ممكن است علي رغم تمامي توانمند سازها و فرهنگ حامي و يادگيري فردي و تيمي، سازمان به عنوان يك كل يادنگرفته باشد. توانايي كسب بصيرت از تجربه، جوهر يادگيري است.

پرسشنامه مدیریت رفتار سازمانی

5

دیدگاه‌ها (0)

*
*