پرسش سنج

پرسشنامه یادگیری سازمانی

پرسشنامه یادگیری سازمانی باکر ،سینکولا و نوردویر (1997؛ به نقل از فداکار گرمی،1392).

پرسشنامه یادگیری سازمانی توسط باکر ،سینکولا و نوردویر  در سال 1997 به نقل از فداکار گرمی در سال1392 طراحی شده…
پرسشنامه یادگیری سازمانی

پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه (2001؛ به نقل از عزیزی، 1393).

پرسشنامه یادگیری سازمانی توسط نیفه در سال 2001 و به نقل از عزیزی در سال 1393طراحی شد وپرسشنامه دارای 24…
پرسشنامه یادگیری گروهی

پرسشنامه یادگیری گروهی (لورن؛1997)

پرسشنامه یادگیری گروهی لوران  در 12 سوال طراحی شده است و هدف ان تمرکز یادگیری گروهی بر خانه G-G در…
پرسشنامه یگانگی فردی- سازمانی

پرسشنامه یگانگی فردی – سازمانی اوریلی و همکاران 1991

پرسشنامه یگانگی فردی- سازمانی  بر پایه مدل اوریلی و همکاران (1991) طراحی شده که شامل  معیارهای فردی (1- دانش 2-…
پرسشنامه استاندارد کارایی کارکنان

پرسشنامه استاندارد کارایی کارکنان(حاجی زاده؛1384)

پرسشنامه استاندارد کارایی کارکنان توسط حاجی زاده در سال 1384 ساخته شد  شامل 17گویه و  4 مولفه  تساوی، همسویی ،سرعت…
پرسشنامه مهارتهای اساسی مورد نیاز مدیران

پرسشنامه مهارتهای اساسی مورد نیاز مدیران (مقیمی؛1390)

پرسشنامه مهارتهای اساسی مورد نیاز مدیران توسط مقیمی در سال 1390ساخته شده است. پرسشنامه شامل 65 سوال می باشد. .…
پرسشنامه استرس شغلی

پرسشنامه استرس شغلی (اسیپو و اسپوکان ؛1987)

پرسشنامه استرس شغلی توسط اسیپو و اسپوکان  در سال 1987 ساخته شده است که از 60 گویه و6 مولفه تشکیل…
پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه انگیزش شغلی 40 ماده ای (هرزبرگ؛1997)

پرسشنامه انگیزش شغلی هرزبرگ دارای 40 ماده و براساس نظريه دو عاملي هرزبرگ و با توجه به عوامل انگيزش دروني…
پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام (1975)

پرسشنامه انگیزش شغلی توسط  هاكمن و اُلدهام(1975) بر اساس پرسشنامه ترجمه شده موسسه JDS آمریکا به منظور سنجش ميزان انگيزش…
مهارتهای هفتگانه فناوری اطلاعات

پرسشنامه بررسی تاثیر مهارتهای هفتگانه فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد شغلی کارکنان(1385)

پرسشنامه بررسی تاثیر مهارتهای هفتگانه فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد شغلی کارکنان توسط قائدی در سال 1385 ساخته شد و…