فصل دوم پایان نامه مزیت رقابتی

امتیاز: 0 از 0
21,900 تومان

توضیحات

فصل دوم پایان نامه مزیت رقابتی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق)

فصل دوم پایان نامه مزیت رقابتی : فروض غيرواقعي تئوري هاي مرسوم تجارت بين الملل به همراه تغيير ماهيت تجارت جهاني، موجب تعديل اين تئوري ها و اراية نظريات جديد تجارت شدند. به عنوان نمونه، در نيمة دوم قرن بيستم، مدل شكاف تكنولوژيكي …

منابع جدید اضافه شد!

-2018-2019-2020-2021

-1396-1397-1398-1399


فصل دوم پایان نامه مزیت رقابتی

مشخصات محصول:

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی داردبه شیوه  (APA)

تعداد صفحات:29


فهرست

2-1-مزیت رقابتی.. 2

2-1-1- مفهوم و تعریف مزیت رقابتی.. 3

2-1-2- ابعاد مزيت رقابتي.. 5

2-1-3- رویکردهای استراتژی تولید. 6

2-1-4- انواع مزیت رقابتی.. 7

2-1-4-1- مزیت موقعیتی در مقابل مزیت جنبشی (پویا). 8

2-1-4-2- مزیت متجانس در مقابل مزیت نامتجانس…. 9

2-1-4-3- مزیت مشهود در مقابل مزیت نامشهود. 11

2-1-4-4- مزیت ساده در مقابل مزیت مرکب… 12

2-1-4-5- مزیت موقتی در مقابل مزیت پایدار. 12

2-1-5- رویکردی جدید مزیت رقابتی پایدار. 14

2-1-6- تئوری های مزیت رقابتی.. 15

2-1-6-1-تئوری سازمان صنعتی و دیدگاه پورتر. 16

2-1-6-2- تئوری منبع مدار(RBV). 18

2-1-6-3- تئوری شومپترین.. 21

2-1-6-4-  ارتباط تئوری های مزیت رقابتی و مسیرهای جدید. 21

2-1-7- مزیت موقتی در مقابل مزیت پایدار. 23


بخشی از پایان نامه مزیت رقابتی

فروض غيرواقعي تئوري هاي مرسوم تجارت بين الملل به همراه تغيير ماهيت تجارت جهاني، موجب تعديل اين تئوري ها و اراية نظريات جديد تجارت شدند. به عنوان نمونه، در نيمة دوم قرن بيستم، مدل شكاف تكنولوژيكي پوزنر[1](1961)و ورنون[2](1966) فرضیه لیندر[3](1961) نظرية مزيت نسبي پوياي كروگمن[4](1987) ارايه شد پورتر[5](1985) نيز، نظرية مزيت رقابتي را كه با واقعيات اقتصاد نوين و شرايط جديد تجارت بين الملل سازگاري بي ش تري دا شت ، مطرح كر د (حسيني واحتياطي، 1385).

لازم به ذكر است كه مزيت رقابتي شامل مواردي است كه يك بنگاه مي­تواند انجام دهد، ولي بنگا ه هاي ديگر نمي­توانند، خود موجب تقاضاي بي شتر و يا هزينة كم تر براي ادبيات مزيت رقابتي به طور عمده بر اساس دو ديدگاه. آن بنگاه مي­شود(پورتر[6]، 1980 ) تبيين شده است : ديدگاه سازمان صنعتي (اقتصاد صنعتي ) (پورتر، 1985 ) و ديدگاه منبع پايه بارنی(1991) ديدگاه سازمان صنعتي(IO) در تبيين مزيت رقابتي، به اثر محيط بيروني بنگاه (يعني صنعت) و اثر ساختار صنعت بر استراتژي و عملكرد بنگاه توجه مي­كند. به طور مشخص، بنگاه با وجود داشتن شايستگي هاي فني، انساني و مالي، بدون داشتن صنعت مناسب ممكن است نتواند در بلندمدت به سودآوري مطلوب دست يابد (مهري،4138 ). در چارچوب اين ديدگاه، موانع تحرك در صنعت ، مهم ترين در مقابل، ديدگاه منبع پايه عامل پايداري مزيت رقابتي اند. (كيوز [7]و پورتر، 1977 ). و به جاي محيط بيروني ،روي منابع درون بنگاه تأكيد مي كند(كالكاگنو[8]،1996) بر اساس اين ديدگاه، عوامل اصلي مولد مزيت رقابتي شامل كيفيت، كارايي، نوآوري و قابليت پاسخ گويي به مشتريان هستند كه از طريق صلاحيت هاي متمايز ايجاد مي­شوند(طهماسبی،1399).

[1] Posner

[2] Vernon

[3] Linder

[4] Krugman

[5] Porter.

[6] porter

[7] Caves

[8] Calcagno


پرسشنامه بازاریابی و فروش

 

5

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فصل دوم پایان نامه مزیت رقابتی”