آزمون هوشي سانتوچي ( 4 الي 6 ساله )

امتیاز: 0 از 0
6,000 تومان

توضیحات

آزمون هوشي سانتوچي ( 4 الي 6 ساله )

پرسشنامه آزمون هوشي سانتوچي ( 4 الي 6 ساله ) : آزمون سانتوچي يك آزمون مداد كاغذي است واز ده شكل تشكيل شده است قبيل از اجرا هر يك از تصاوير صفحات آخر را روي كارتهاي 11* 5/7 سانتيمتر بطور جداگانه رسم كنيد، اندازه شكلهايي كه در صفحات آخر ارائه شده است كاملا استاندارد مي باشد، موقع ترميم سعي كنيد بزرگتر يا كوچكتر رسم نكنيد زيرا اگر بزرگتر كشيده شودمشكل تر مي شود ودر صورت كوچكتر كشيدن اسان تر خواهد شد.

دستوراجرا:

پرسشنامه استاندارد يك برگ كاغذ سفيد بي خط ويك عدد مداد سياه در اختيار كودك قرار مي دهيم ( خط كش وپاك كن نبايد دراختيار كودك قرار داد ).پس از آماده نمودن شرايط آزمون و كودك،كارتها را يك يك به ترتيب اول كارت A ( اين كارت تمريني است ونمره ندارد ) سپس كارتها ي1تا9 را در اختياركودك قرار مي دهيم وبه او مي گوئيم ” يكي مثل اين روي كاغذ رسم كنيد ) دراين آزمون

زمان نامحدود است ودرطول مدت ترسيم كارت تصوير درجلو كودك ودر سمت چپ او قرار دارد. اگر كودك جاي كارت را تغيير داد ومزاحم ترسيم او نبود اشكال ندارد ولي مواظب باشيد جهت را تغيير ندهد ودر صورت تغيير جهت آن رااصلاح نمائيد.

تصريح دستورالعمل:

ترسيم تصاوير باهردو دست تكرار مي شود. انتخاب ترسيم با دست چپ يا راست با كودك است ولي تصويري را كه اول كشيده علامت گذاشته و نمره مي دهيم.

 

 

 

دانلود پرسشنامه

كاربردآزمون:

الف:  تشخيص كودكانيكه كنترل دستشان ضعيف است.

اگر كودكي در ترسيم زاويه ها مشكل داشته باشد كنترل دست او ضعيف است و با تمرين قابل اصلاح مي باشد.

ب: كودكاني كه مشكل جهت يابي دارند، يعني جهت ها را تشخيص نمي دهند، بهبودي اين كودكان دشوار است وتمرين ووقت زيادي را براي درمان لازم دارند.

ج :  از اين آزمون براي تشخيص كودكان بد تكلم وديرآموز استفاده شده است.

نمره گذاري :

هر يك از شكلها را طبق دستور پيوست نمره داده وجمع نمرات شكلها نمره كل آزمودني است سپس طبق جدول ضميمه كودكان ضعيف، متوسط وخوب را مشخص مي كنيم.

 

جدول  نمره گذاري
شكل 1- يك نمره
شرايط موفقيت تقاطعي كه به خوبي مشخص است.
خطاهایي که مهم نيستند

 

اگر خطوط كج باشند يا نقطه تقاطع درست در مركز قرار نگرفته باشد.

در نقطه تقاطع وصل نشده باشند.

شكل 2- دو نمره
شرايط موفقيت تقاطعي كه به خوبي مشخص است.
خطاهایي که زير مهم نيستند. خطوط كج باشند.

نقطه تقاطع در مركز نباشند.

درنقطه تقاطع وصل نشده باشند.

شكل 3- چهار نمره
شرايط موفقيت هر چهار زاويه 90 درجه باشند.
خطاهایي که زير مهم نيستند. اگر مستطيل رسم كند اشكال ندارد.
شكل 4- سه نمره
شرايط موفقيت دايره ها يكديگر را بخوبي قطع كرده اند. وجهت تقريبا به خوبي رعايت شده است.
خطاهایي که زير مهم نيستند. اگر دايره ها به خوبي بسته نشده اند ويا كاملا گرد نيستند مهم نيست.
شكل 5- چهار نمره
شرايط موفقيت جهت مربع درست است يعني ضلع بالاي مربع باز است وخطي با آن در زاويه سمت راست مماس است.
خطاهایي که زير مهم نيستند. دوزاويه پائين مربع مساوي يعني 90 درجه نباشد.

نسبت بين خط ومربع رعايت نشده باشد.

كودك مي تواند از هر جاي شكل كه خواست شروع كند.

شكل 6- سه نمره
شرايط موفقيت يكي ازدايره هادرپائين وديگري دربالا قرار بگيرد.
خطاهایي که زير مهم نيستند. اندكي تداخل يا جدا از هم مهم نيست.

اگر دايره ها كاملا بسته نشده باشند اشكال ندارد.

شكل 7- پنج نمره
شرايط موفقيت يكي از زاويه هاي لوزي حتما در پائين قرار بگيرد.

وهر چهار زاويه طوري كشيده شود كه به وضوح ديده شوند.

خطاهایي که زير مهم نيستند. اگر چهار زاويه يا ضلع مساوي نباشد مهم نيست.
شكل 8- شش نمره
شرايط موفقيت بايد شكل را به طور مستطيل بكشد.

خطوطي كه به طور عمودي، افقي ومايل يكديگر را قطع كرده اند.

درست رسم شوند وتقريبا مثل مدل ومشخص باشند.

خطاهایي که زير مهم نيستند. نقطه شروع كودك.

اندازه زاويه ها درست نباشد يا خطوط كاملا به هم نچسبيده  باشند.

شكل 9- شش نمره
شرايط موفقيت شكل پائين مثلث وبالا مربع باشد.

زاويه ها به خوبي مشخص باشد.

مربع رو ي مثلث قرار بگيرد.

نقطه اي كه مربع به مثلث وصل مي شود تقريبا مماس باشد

خطاهایي که زير مهم نيستند. اگر اضلاع وزاويه ها مساوي نباشد.

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آزمون هوشي سانتوچي ( 4 الي 6 ساله )”