پرسشنامه شخصیت زاکرمن – کلمن (ZKPQ-50-CC)

امتیاز: 0 از 0
9,900 تومان

توضیحات

پرسشنامه شخصیت زاکرمن کلمن (ZKPQ-50-CC)

پرسشنامه شخصیت : هدف: ارزیابی پنج بعد از شخصیت (اضطراب – روان رنجورخویی، هیجان خواهی تکانشی، مردم آمیزی و پرخاشگری– خصومت و فعالیت)

شیوه تکمیل: هریک از عبارات زیر را خوانده و نظر خود  را در خصوص آن، بر اساس گزینه های ارائه شده مشخص نمائید.


این پرسشنامه دارای 43 سوال بوده و هدف ارزیابی پنج بعد از شخصیت (اضطراب – روان رنجورخویی، هیجان خواهی تکانشی، مردم آمیزی و پرخاشگری– خصومت و فعالیت) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف 2 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:

 پرسشنامه استاندارد

عنوان درست غلط
امتیاز 01 0

دانلود پرسشنامه

البته این شیوه نمره گذاری در مورد سوالات شماره 8، 21، 26، 36، 37، 38 و 43 معکوس شده و به صورت زیر در خواهد آمد:

عنوان درست غلط
امتیاز 0 1

این پرسشنامه دارای 5 بعد بوده که در  جدول زیر ابعاد و نیز شماره سوالات مربوط  به هربعد ارائه گردیده است:

بعد سوالات مربوطه
اضطراب – روان رنجورخویی 6، 7، 10، 13، 15، 20، 24، 33، 36، 39
هیجان خواهی تکانشی 5، 12، 17، 19، 23، 27، 32، 35، 40
فعالیت 1، 9، 11، 18، 22، 29، 34
مردم آمیزی 4، 16، 21، 26، 31، 40، 38، 42
پرخاشگری – خصومت 2، 3، 8، 14، 23، 25، 28، 30، 37، 41

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد از پرسشنامه، مجموع امتیازات مربوط به تک تک سوالات آن بعد را با هم محاسبه نمائید.

روایی و پایایی

در پژوهش لامعی و همکاران (1393) روایی افتراقی، سازه و صوری این پرسشنامه مورد تایید قرار گرفته است. براي بررسي پايايي و پايداري دروني سؤالهاي پرسش نامه، تكنيك سنجش پايايي ضريب آلفاي كرونباخ مورد استفاده قرار گرفت و چون ضريب آلفاي كرونباخ 64/0 به دست آمد، لذا پرسشنامه مورد استفاده داراي پايايي مطلوب است. همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از روش بازآزمایی 79/0 بدست آمده است.

در پژوهش لامعی و همکاران (1393) روایی افتراقی، سازه و صوری این پرسشنامه مورد تایید قرار گرفته است. براي بررسي پايايي و پايداري دروني سؤالهاي پرسش نامه، تكنيك سنجش پايايي ضريب آلفاي كرونباخ مورد استفاده قرار گرفت و چون ضريب آلفاي كرونباخ 64/0 به دست آمد، لذا پرسشنامه مورد استفاده داراي پايايي مطلوب است. همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از روش بازآزمایی 79/0 بدست آمده است.

5

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه شخصیت زاکرمن – کلمن (ZKPQ-50-CC)”