پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان (ASA)

امتیاز: 0 از 0
9,900 تومان

توضیحات

پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان (ASA)

پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان : این پرسشنامه دارای 33 سوال می باشد که طی آن  آزمودنی به یکی از سه گزینه، یعنی رفتار مبتنی بر ابزار وج.ود، غیر ابزار وجود و پرخاشگری است. پاسخ می گوید. این پرسشنامه توسط دانگ یولی لی، ارنست تی، هالبرگ، الن جی سلمون و ریچارد الف هاس، ساخته شده است.

  • تعریف مفهومی:

مبانی نظری پرسشنامهیکی از مهمترین تغییراتی که در دوران نوجوانی و جوانی عارض می گردد.نیاز به ابزار وجود در بین آنهاست.این نیاز در دوران جوانی به اوج می رسد و تاثیرات ژرفی بر عزت نفس و کسب هویت آنها می گذارد. ابزار وجود در جوانان از سویی می تواند باعث خودشکوفایی تواناییهای بالقوه شان شود و از سوی دیگر می توان اذعان داشت که ابزار وجود در جوانان دو روی سکه است که می بایست آن را در جهت پالایش شخصیت آ«ان هدایت نمود تا پیامدهای مثبتی از آن حاصل شود.

 پرسشنامه استاندارد راتوس اذعان می دارد که در سنین جوانی، شخص می بایست قادر باشد تا حرفش را بزند، از حق و حقوق خود دفاع نماید. ولی از پرخاشگری استفاده نکند و با فوران هیجان منفی اش، برای ابزار وجودش ممانعتی ایجاد ننماید. اصطلاح ابزار وجود، نقطه مقابل کمرویی می باشد، زیرا افراد کمرو اصلا تئانایی احقاق حق و انتقال خواستها و نیتهایشان را ندارند و قادرنیستند. آن طور که باید و شاید، در برابر دیگران خود ایزاری معقول و متناسب با واقعیتی را به نمایش بگذارد.

  • نمره گذاری پرسشنامه:

روش نمره گذاری این پرسشنامه به این ترتیب است که یکی از سه پاسخ به عنوان پاسخ مناسب ( ابزار وجودی) در نظر گرفته شده است. و به آن نمره 1 داده می شود و به بقیه پاسخها نمره صفر تعلق می گیرد. به این  معنی که، برای سوالهای 31،32،28،29،20،21، 23، 26، 10، و 14 به پاسخ ( الف)؛ برای سوالهای 1،7، 9، 12، 15، 30، 33، 25، 27، 18، 19 و 22 به پاسخ (ب) و برای سوالهای 3، 4، 5، 8، 11، 13، 16، 17، و 24 به پاسخ (ج) یک نمره تعلق می گیرد. در نهایت، مجموع نمرات حاصل، معرف نمره کل آژمودنی می باشد.


  • روایی و پایایی:

 دانلود پرسشنامه لی و همکاران اعتبار پرسشنامه، ابزار وجود را در بررسی که انجام داده اند، در حد متوسط اعلام نموده اند اعتبار به دست ا»ده توسط آنها پس از چهار هفته از روش بازآزمون 84/0 گزارش گردید. رمضانی (1377) به منظور سنجش اعتبار ابزار وجود، پرسشنامه مزبور را به طور همزمان با مقیاس اختلالات رفتاری وودورث (wcos)، به کار برد. به جز حیطه گوشه گیری، سایر حیطه  های پرسشنامه با مقیاس ASAدر سطح 5/0 همبستگی معنی داری داشتند. به منظور تعیین اعتبار  پرسشنامه ابزار وجودی برای نوجوانان، در این پژوهش از مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت استفاده کردید. ضریب همبستگی بین این پرسشنامه و مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت 16/0=r به دست آمده، که در سطح آلفای 1/0 معنی دار بود و ضریب اعتبار یا باز آزمایی این پرسشنامه نیز 78/0 بود. همچنین ضریب آلفای به دست آمده، 63/0 محاسبه گردید.

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان (ASA)”