پرسشنامه آشفتگی اخلاقی همزیک و همکاران (2012) (MDS-R)

امتیاز: 4 از 1
9,900 تومان

توضیحات

پرسشنامه آشفتگی اخلاقی همزیک و همکاران (2012) (MDS-R)

پرسشنامه آشفتگی اخلاقی : دستورالعمل: براساس طیف 5 درجه ای لیکرت زیر 18 گویه این ابزار را از نظر دو سطح آشفتگی و فراوانی و تکرار بسنجید:

گزینه خیلی زیاد زیاد متوسط کم هیچ
امتیاز 4 3 2 1 0

پرسشنامه اولیه آشفتگی اخلاقی MDS توسط کورولی، الویک، گورمن و کلور در سال 2001 در 38 گویه ساخته شد، سپس پرسشنامه اصلاح شده آشفتگی اخلاقی MDS-R توسط همزیک، بورچرز و اپستین (2012) برای پرستاران طراحی و بررسی شد که دارای 21 گویه می باشد. در ایران این ابزار توسط عرب و برزگری (1393) به فارسی ترجمه و مورد اعتباریابی قرار گرفت که نهایتاً 3 گویه آن حذف و به 18 گویه تقلیل یافت.

پرسشنامه استاندارد

نمره گذاری:

شیوه نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف 5 درجه ای لیکرت است که دو سطح آشفتگی و فراوانی را مطابق جدول زیر می سنجد:

 دانلود پرسشنامه

گزینه خیلی زیاد زیاد متوسط کم هیچ
امتیاز 4 3 2 1 0

برای به دست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، کل سؤالات پرسشنامه را با هم جمع نمایید.

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

 با توجه به اینکه هر گویه می تواند طیف 0 تا 16 امتیاز را شامل شود. کل این امتیاز دامنه ای از 0 تا 288 خواهد داشت، بدیهی است که هرچه این امتیاز بالاتر باشد نشان دهنده میزان بیشتر آشفتگی اخلاقی خواهد بود و بر عکس. سطوح نمره گذاری این ابزار عبارتند از:

– سطح پایین: تا 96

– سطح متوسط: 97 تا 192

– سطح بالا: 193 تا 288

روایی و پایایی:

کورلی، الویک، گورمن و کلور (2001) برای نسخه 38 گویه ای پرسشنامه آشفتگی اخلاقی MDS روایی محتوایی آن را سنجیدند و همچنین همریک، بورچرز و اپستین (2012) برای نسخه 21 گویه ای پرسشنامه آشفتگی اخلاقی MDS-R  روایی محتوایی آن را سنجیدند و همبستگی این ابزار را با تجارب چندین ساله پرستاران 0.22 و با جو اخلاقی سازمان 0.40- به دست آوردند و یا برای بدست آوردن پایایی آن، از آلفای کرونباخ استفاده گردید که پایایی کل پرسشنامه 0.89 بدست آمد.

در پژوهش عرب و برزگری (1393) جهت تعیین روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه، نخست به تایید اساتید خبره رسی، سپس برای بدست آوردن پایایی آن، از آلفای کرونباخ استفاده گردید که پایایی کل پرسشنامه 0.75 بدست آمد که بیانگر پایایی مناسب این پرسشنامه است.


دیدگاه‌ها (1)

1 دیدگاه برای پرسشنامه آشفتگی اخلاقی همزیک و همکاران (2012) (MDS-R)

  1. نادیا

    خوب

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
دیدگاه خود را بنویسید