پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندر وال (2010) (CFI)

امتیاز: 4 از 3
9,900 تومان

توضیحات

پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندر وال (2010) (CFI)

پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی : مطابق با نظریه انعطاف­ پذیری شناختی، سلامت رواتن یعنی پذیرش محیط­های درونی و بیرونی خود فرد و تعهد به فعالیتهایی که از لحاظ ارزشمندی باثبات است. شکلهای مختلف آسیب­شناسی روانی نیز بر اساس انعطاف­پذیری شناختی به وسیله افراط در قوانین رفتاری و عاطفی ناسازگارانه یا به وسیله رفتارهایی ارزش محور و حسایت به احتمالات که مربوط به آینده است، شرح داده می­شوند (ماسودا و تالی، 2012). انعطاف­پذیری شناختی می­تواند فکر و رفتار فرد را در پاسخ به تغییرات شرایط محیط سازگار کند (دیکستین، نلسون، مک­کلو، و همکاران، 2006). بر این اساس شواهدی وجود دارد که نشان می­دهد انعطاف­پذیری شناختی با بهزیستی روانی و آسی­پذیری در طیف گسترده­ایی از ناراحتی که شامل افسردگی، اضطراب و ناراحتی­های روانی و آسیب­پذیر در طیف گسترده­ایی از ناراحتی که شامل افسردگی، اضطراب، و ناراحتی­های روانی عمومی می­شود، رابطه دارد (ماسودا، و تالی، 2012). با توجه یه اینکه افراد دارای اختلالات خلقی با استفاده از نشخوارهای فکری به دنیای درونی خود فرو می­ورند و برای مثال افسردگی خود را تقویت می­کنند، کسانی که انعطاف­پذیری شناختی ندارند به هنگام احساس غم به سمت نشخوار فکری گرایش می­یاند زیرا به دشواری می­توانند برای رهایی از چنین احساساتی روشهای مقابله­ای جایگزین بیابند (داویس ونولن هوکسا، 2000).

پرسشنامه استاندارد انعطاف­­پذیری شناختی (CFI) [1] توسط دنای و ونادروال در سال 2010 ساخته شده است. این پرسشنامه مشتمل بر 20 سوال می­باشد. این پرسشنامه برای ارزیابی میزان پیشرفت فرد در کار بالینی و غیربالینی و برای ارزیابی میزان پیشرفت فرد در ایجاد تفکر انعطاف­پذیر در درمان شماختی ـ رفتاری افسردگی و سایر بیماریهای روانی به کار می­رود. در ایران و در پژوهش شاره و همکاران (2014) سه زیر مقیاس برای این پرسشنامه بدست آمده است که عبارتند از جایگزین­ها[2]، کنترل[3]، و جایگزین­هایی برای رفتارهای انسانی[4].

نمره­گذاری انعطاف­پذیری شناختی دنیس و وندر وال (CFI)

این پرسشنامه دارای مقیاس 5 درجه­ای لیکرت است.

 • کاملاً مخالف: 1
 • مخالفم: 2
 • تاحدی مخالفم: 3
 • نه موافق و نه مخالفم:4
 • تاحدی موافقم: 5
 • موافقم: 6
 • کاملاً موافقم: 7

نمره­گذاری معکوس:

سوالات 2، 4، 7، 9، 11، 17، به طور معکوس نمره­گذاری می­شود.

 • کاملاً مخالف: 7
 • مخالفم: 6
 • تاحدی مخالفم: 5
 • نه موافق و نه مخالفم:4
 • تاحدی موافقم: 3
 • موافقم: 2
 • کاملاً موافقم: 1

این دانلود پرسشنامه دارای سه خرده مقیاس است:

خرده مقیاس سوالات
جایگزین­ها 19، 12، 5، 14، 20، 13، 3، 6، 18، 16
کنترل 11، 7، 17، 2، 4، 9، 15، 1
جایگزین­هایی برای رفتارهای انسانی 10، 8

[1] . Cognitive flexibility inventory

[2] . Alternatives

[3] . Control

[4] . Alternatives for human behaviors


روایی و پایایی انعطاف­پذیری شناختی دنیس و وندر وال (CFI)

در پژوهش دنیس و واندروال (2010) اعتبار همزمان این پرسشنامه را با پرسشنامه افسردگی بک (BDI-II) برابر 39/0- و روایی همگرایی آن را با مقیاس انعطاف­پذیری شناختی مارتین و رابین 75/0 بدست آوردند. در ایران شاره و همکاران (شاره، سلطانی بحرینیان و فرمانی، 1392؛ به نقل از فاضلی و همکاران، 1393) ضریب بازآزمایی کل مقیاس را 71/0 و ضرایب آلفای کرنباخ کل مقیاس را 90/0 گزارش نمودند. آلفای کرونباخ داده­های این پرسشنامه در پژوهش فاضلی و همکاران (1393) 75/0 به دست آمد. در پژوهش آلفای کرنباخ برای خرده­مقیاس­های جایگزین­ها، کنترل، و جایگزین­هایی برای رفتارهای انسانی به ترتیب برابر 72/0، 55/0، و 57/0 بدست آمد.

دیدگاه‌ها (3)

3 دیدگاه برای پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندر وال (2010) (CFI)

 1. شیوا هومان

  ممنونم

 2. اسماعیل رسولی

  عاالی

 3. خادمی

  اولین خرید

 • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
 • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
دیدگاه خود را بنویسید