پرسشنامه عوامل موثر بر بروز رفتار تخریب گرایی (وندالیسم) بهرمان۱۳۹۳

4,900 تومان

پرسشنامه عوامل موثر بر بروز رفتار تخریب گرایی (وندالیسم) توسط بهرمان در سال 1393ساخته شده است که بر اساس طیف لیکرت 5 گزینه ای (خیلی زیاد تا خیلی کم)نمره گذاری شده است و الفای کرونباخ به دست آمده بالای 70 درصد می باشد.

همین الان بخرید اطلاعات بیشتر