پرسشنامه موانع اجرای استراتژی نیگ(2013)

امتیاز: 0 از 0
6,000 تومان

توضیحات

پرسشنامه موانع اجرای استراتژی نیگ(2013)

پرسشنامه موانع اجرای استراتژی : پرسشنامه موانع  اجرای استراتژي توسط نیگ (2013) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل 32 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه هشت بعد فقدان قابلیت، عدم تداوم، عادتها و روابط غیررسمی، محدودیتهای سازمانی، ضعف در ارزش عملکردی، ضعف در رقابت پذیری، توزیع نامناسب اطلاعات و  نبود اعتماد را مورد سنجش قرار می دهد، این پرسشنامه توسط بازارخاک(1394) اعتباریابی شده است.

جدول تفکیکی سوالات پرسشنامه

متغیر شماره سوالات منبع
فقدان قابلیت 5-1 ( Ning, 2013)
عدم تداوم 8-6
عادتها و روابط غیررسمی 11-9
محدودیتهای سازمانی 17-12
ضعف در ارزش عملکردی 22-18
ضعف در رقابت پذیری 26-23
توزیع نامناسب اطلاعات 29-27
نبود اعتماد 32-30

شیوه نمره گذاری

دانلود پرسشنامه طيف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طيف پنج گزينه‌اي ليكرت مي‌باشد (شامل: بسیار كم، كم، تا اندازه‌اي، زياد و بسیار زياد) در جدول زیر نشان داده شده است.

مقياس درجه‌بندي سوالهاي پرسشنامه های پژوهش بر اساس مقياس پنج درجه‌اي ليكرت

گزينه انتخابي بسیار زياد زياد تا اندازه‌اي كم بسیار کم
امتياز 5 4 3 2 1

تعاریف نظری

فقدان (نبود) اعتماد: اعتماد از جمله موارد اساسی در استراتژی ها می باشد و به عنوان کنترل کننده ساختار، اجرای مکانیزم های خاص و ویژه و به نوعی سیستم های کنترل مطرح می شود. اعتماد به معنی تعامل دو طرفه کارکنان با مدیریت است. به گونه ای که آنها به مهارت کارکنان خود در اجرای استراتژی اعتماد می کنند. سطح بالای اعتماد تغییر موانع و اطلاعات را آسانتر کرده و در طول زمان انتقال دانش را به کارکنان میسرمی سازد . از این رو نبود اعتماد می تواند موجب عدم اطمینان در ساختار شود و یکی از موانع اجرای استراتژی به حساب می آید(نیگ، 2013).

فقدان قابلیت: هر سازمان دارای مهارتهای و ویژگی های خاص خود می باشد تا کارکنان را برای انجام کارها توانمند سازد. فقدان این ویژگی ها می تواند موجب شود که سازمان قابلیتهای خود را برای انجام کار بهتر از دست دهد. هر سازمان باید بتواند تجربه کارکنان قدیمی را به صورت دانش ذخیره کند و به کارکنان جدید انتقال دهد . انتقال این دانش می تواند در قالب برنامه های آموزشی برای انجام وظایف باشد و برای کارکنان یک هدف واحد وجود داشته باشد(نیگ، 2013).

عدم تداوم: قابلیتها و فرهنگ سازمانی باید در سازمان به صورت مستمر باشد. به طور کلی تداوم در سازمان به معنی ثبات قدم های مثبت و حذف ناملایمات و فرهنگ نامناسب است(نیگ، 2013).

عادتها و روابط غیر رسمی در بخش خدمات: در سازمانهای مختلف عموما فرهنگ های غیر رسمی و روابط خارج از پرسشنامه استاندارد سطوح سازمانی وجود دارد. برخی از روابط مانند عادت در میان کارکنان باقی می ماند و به دیگران نیز منتقل می شود. وجود چنین روابطی در دو شکل ممکن می تواند وجود داشته باشد، ممکن است باعث ارتقاء سطح انجام وظایف شود و یا به صورت عادتی ناپسند در میان کارکنان وجود داشته باشد(نیگ، 2013).

محدودیتهای سازمانی: تمامی سازمانها با محدودیتهایی روبرو هستند. این محدودیتها به دو دسته کلی تقسیم می شود: محدودیتهای محیطی و محدودیتهای سازمانی. محدودیتهای محیطی بیشتر می تواند در قالب محدودیتهای منابع باشد. اما محدودیتهای درونی و سازمانی عموما به قوانین و مقرراتی گفته می شود که برای افراد دست و پا گیر است، بوروکراسی سازمانی بزرگترین محدودیت برای سازمان محسوب می شود و موجب طولانی شدن فعالیتهای کاری خواهد شد(نیگ، 2013).

ضعف در ارزش عملکردی: ارتقاء سطح سازمانی با افزایش عملکرد امکان دارد. افزایش عملکرد با امنیت شغلی بیشتر، افزایش کیفیت ارائه خدمات، ارائه راه حلهای بهتر، خلاقیت و نوآوری، تغییر تکنولوژی و پاسخ سریع به مراجعان امکان دارد. نبود یا کمبود هر یک از این موارد ضعف در ارزش عملکردی است(نیگ، 2013).

ضعف در رقابت پذیری: رقابت پذیری به معنی شناسایی فرصتهای جدید در بازار کار، پیشرفت پیوسته، پاسخ به فعالیتهای رقبا و بهبود مستمر شایستگی های سازمانی است. رقابت پذیری برابر با ارتقاء و بهبود مستمر فعالیتهای سازمانی می باشد. فقدان این موارد مانعی در برابر استراتژی سازمانی می تواند محسوب شود(نیگ، 2013).

توزیع نامناسب اطلاعات : اطلاعات در سازمان به معنی اطلاعات کاری فعالیتهاست. توزیع مناسب آن می تواند در تعهد و درک متقابل آنها موثر باشد(نیگ، 2013).

تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق

نبود اعتماد: این متغیر با استفاده از سوالات موجود در پرسشنامه نینگ (Ning, 2013). سنجیده می شود که در طیف لیکرت قرار دارد. این سوالات در برگیرنده مواردی همچون اعتماد متقابل، تعامل بین اعضا، اعتماد بین مدیران و کارکنان می باشد.

فقدان قابلیت: این متغیر با استفاده از سوالات موجود در پرسشنامه نینگ ( Ning, 2013))سنجیده می شود که در طیف لیکرت قرار دارد. این سوالات در برگیرنده مواردی همچون برنامه های آموزشی، انتقال تجربه کارکنان قدیمی به جدید می باشد.

عدم تداوم:  این متغیر با استفاده از سوالات موجود در پرسشنامه نینگ( Ning, 2013)سنجیده می شود که در طیف لیکرت قرار دارد. این سوالات در برگیرنده مواردی همچون میزان توسعه روابط، ثبات مدیریت وچگونگی تداوم فرهنگ سازمانی می باشد.

عادتها و روابط غیررسمی در بخش خدمات: این متغیر با استفاده از سوالات موجود در پرسشنامه نینگ( Ning, 2013)سنجیده می شود که در طیف لیکرت قرار دارد. این سوالات در برگیرنده مواردی همچون میزان روابط غیررسمی، فرهنگ سازمانی و عادتهای کارکنان است.

محدودیتهای سازمانی: این متغیر با استفاده از سوالات موجود در پرسشنامه نینگ( Ning, 2013)سنجیده می شود که در طیف لیکرت قرار دارد. این سوالات در برگیرنده مواردی همچون قوانین و مقررات زیاد در سازمان، بوروکراسی در سازمان و طولانی شدن زمان انجام فعالیتها می باشد.

ضعف در ارزش عملکردی: این متغیر با استفاده از سوالات موجود در پرسشنامه نینگ( Ning, 2013)سنجیده می شود که در طیف لیکرت قرار دارد. این سوالات در برگیرنده مواردی همچون افزایش امنیت، افزایش کیفیت فعالیت ها، بهبود اثربخشی ، خلاقیت و نوآوری همراه با حمایت سازمانی، تغییرات تکنولوژیکی و پاسخ به نیازهای مراجعان است.

ضعف در رقابت پذیری:  این متغیر با استفاده از سوالات موجود در پرسشنامه نینگ( Ning, 2013)سنجیده می شود که در طیف لیکرت قرار دارد. این سوالات در برگیرنده مواردی همچون شناسایی فرصتهای جدید، پیشرفت و توسعه در سازمان، پاسخ به فعالیتهای رقبا، تداوم شایستگی های سازمانی است.

توزیع نامناسب اطلاعات: این متغیر با استفاده از سوالات موجود در پرسشنامه نینگ ( Ning, 2013) سنجیده می شود که در طیف لیکرت قرار دارد. این سوالات در برگیرنده مواردی است که در ادامه بیان می شود: درک متقابل بین اعضا، تعهد اثربخش بین اعضا، تقسیم اطلاعات بین سازمانها.


روایی و پایایی

در مطالعه بازارخاک(1394) برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است.  و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می دهد ، نظر خواهی شد و مورد تایید قرار گرفت.

ضریب آلفای کرونباخ در پژوهش بازارخاک(1394)

ابعاد میزان آلفای کرونباخ
فقدان قابلیت 874/0
عدم تداوم 824/0
عادتها و روابط غیررسمی 854/0
محدودیتهای سازمانی 899/0
ضعف در ارزش عملکردی 867/0
ضعف در رقابت پذیری 889/0
توزیع نامناسب اطلاعات 864/0
نبود اعتماد 827/0
کل سوالات 924/0

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه موانع اجرای استراتژی نیگ(2013)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.