پرسشنامه آگاهی جنسی

امتیاز: 0 از 0
9,900 تومان

توضیحات

پرسشنامه آگاهی جنسی

پرسشنامه آگاهی جنسی : پرسشنامه آگاهی جنسی که یک ابزار عینی و خودگزارشی است که در سال 1991 توسط اسنل[1]، فیشر[2] و میلر[3] به منظور ارزیابی چهار تمایل شخصیتی مرتبط با آگاهی جنسی و جرأت ورزي ساخته شد.

این چهار تمایل عبارتند از:

  • هوشیاري جنسی[4]: که به عنوان تمایل فرد به تفکر و تأمل درباره ماهیت مسائل جنسی تعریف می شود.
  • اشتغال جنسی[5]: که به عنوان تمایل فرد به تفکر بسیار زیاد درباره مسائل جنسی تعریف شده است.
  • نظارت جنسی[6]: که به صورت تمایل فرد به آگاه شدن از تأثیري که از نظر جنسی بر روي دیگران می گذارد، تعریف شده است.
  • جرأت ورزي جنسی:[7] که به معناي تمایل فرد به برخورد جرأت مندانه درباره ابعاد جنسی زندگی اش است.

پرسشنامه استاندارد این آزمون داراي 36 عبارت است و آزمودنی باید در یک طیف لیکرن پنج درجه اي میزان موافقت یا مخالفت خود با هر یک از عبارات را مشخص کند.

عبارات 4 زیر مقیاس:

  1. هوشیاري جنسی( 6 عبارت)، عبارات: 1،4،10،13،22،25
  2. نظارت جنسی( 9 عبارت)، عبارات: 2،5،14،17،23،26،28،31،33
  3. جرأت ورزي جنسی( 7 عبارت)، عبارات: 3،6،9،12،15،18،24
  4. آگاهی از جاذبه جنسی( 3 عبارت)، عبارات: 8،11،29

تعدادي از عبارات مربوط به هیچ کدام از زیر مقیاس ها نبوده و به منظور پنهان مانده هدف آزمون به عنوان پر کننده،( 7،16،19،20،21،27،30،33،34،35،36 ) آورده شده اند.

شیوه نمره گذاري:شیوه نمره گذاري گزینه هاي پرسشنامه آگاهی جنسی بدین شرح است:

الف = 4    ب= 3       ج= 2       د= 1       ه=0

در عبارات 6،9، 23،30، 31،32 نمره گذاري به صورت معکوس انجام می شود.

براي به دست آوردن نمره هر زیر مقیاس باید امتیاز همه عبارات مربوط به زیرمقیاس مورد نظر را با هم جمع کنید. نمره بالا در هر زیر مقیاس نشان دهنده تمایل بالاي آزمودنی در زیر مقیاس مورد نظر است.

روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه به منظور هنجاریابی پرسشنامه آگاهی جنسی این آزمون بر روي دو نمونه مستقل(نمونه اول شامل 256 زن، 117 مرد و 4 نفر با جنسیت نامشخص و نمونه دوم شامل 265 زن، 117 مرد، 4 نفر با جنسیت نامشخص) که از دانشجویان رشته روان شناسی دانشگاه میدوسترن بودند، اجرا شد. میانگین سنی گروه اول 1/24 و میانگین سنی گروه دوم 07/24 بود. در گروه اول ضریب آلفاي کرونباخ زیر مقیاس هوشیاري جنسی براي مردان 83/0 و براي زنان 86/0، زیر مقیاس نظارت جنسی براي مردان 80/0 و برای زنان 82/0، ،زیر مقیاس آگاهی از جاذبه جنسی براي مردان 89/0 و برای زنان 92/0 و براي جرأت ورزي جنسی مردان 83/0 و زنان 81/0 گزارش شد. در گروه دوم ضریب آلفاي کرونباخ زیر مقیاس هوشیاري جنسی براي مردان 85/0 و براي زنان 88/0 ، زیر مقیاس نظارت جنسی براي مردان 81/0 و برای زنان 82/0، زیر مقیاس آگاهی از جاذبه جنسی براي مردان 92/0 و برای زنان 92/0 و براي جرأت ورزي جنسی مردان 80/0 و زنان 82/0 گزارش شد.

رابطه منفی معنادار 4 عامل پرسشنامه آگاهی جنسی با اضطراب جنسی و احساس گناه جنسی و همچنین رابطه مثبت این مقیاس با احساسات شهوانی در زنان و مردان اعتبار همگرا و افتراقی این آزمون را اثبات می کند.همچنین نتایج پژوهش اسنل نشان داد که نمره بالا در مقیاس جرأت مندي جنسی استفاده بیشتر از وسایل ضدبارداري را در زنان و مردان پیش بینی می کند.

تعریف مفهومی

آگاهی جنسی:یعنی فرد درباره ماهیت و مسائل جنسی خود فکر کند،از تأثیري که روي دیگران می گذارد آگاه باشد و ابعاد جنسی زندگی خود را به صورت جرأتمندانه ابراز نماید(اسنل، فیشر و میلر، 1991).

تعریف عملیاتی

آگاهی جنسی: منظور ما از آگاهی جنسی نمره اي است که افراد در پرسشنامه آگاهی جنسی(SAS) تهیه شده که توسط اسنل، فیشر و میلر(1991) به دست می آورند که شامل چهار تمایل شخصیتی مرتبط با آگاهی جنسی و جرأت ورزي جنسی می باشد.این چهار تمایل عبارتند از: هوشیاري جنسی، اشتغال جنسی، نظارت جنسی، جرأت ورزي جنسی.

[1] Snell

[2] Fisher

[3] Miller

[4] sexual consciousness

[5] sexual preoccupation

[6] sexual monitoring

[7] sexual assertiveness

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه آگاهی جنسی”