پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی (بوفارد و همکاران؛1995)

4,900 تومان

پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی در این پژوهش برای سنجش یادگیری خودتنظیمی دانش آموزان از پرسشنامه 14 سؤالی بوفارد و همکاران که در سال1995 طراحی شده است، استفاده شده است (کدیور، 1380؛ به نقل از کدیور و همکاران، 1389). در این آزمون پاسخ  به صورت یک مقیاس 5 درجه ای از نوع لیکرت تهیه شده است. و شامل کاملاً موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم و کاملاً مخالفم می باشد، که به ترتیب دارای امتیاز 5 تا 1 هستند ( کاملاً موافقم 5، کاملاً مخالفم) و سه مؤلفه انگیزشی، شناختی و فراشناختی را اندازه می گیرد. همچنین مجموع نمرات هر فرد می تواند بین 70-14 باشد (عشور نژاد، 1387، کدیور و همکاران، 1389).

همین الان بخرید اطلاعات بیشتر