پرسشنامه فرهنگ مدرسه گرونرت (SCS)

امتیاز: 0 از 0
6,400 تومان

توضیحات

پرسشنامه فرهنگ مدرسه گرونرت (SCS)

پرسشنامه فرهنگ مدرسه : این پرسشنامه توسط ﮔﺮوﻧﺮت و وﻟﻨﺘﺎﻳﻦ[1] (1999)به منظور ﺗﻌﻴﻴﻦ میزان فرهنگ ﻫﻤﻴﺎري در ﻣﺪرﺳﻪ طراحیﻛﺮدﻧﺪ. آﻧﺎن ﻣﺪﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻳﻦ پرسشنامه شناخت و بینش ﻻزم در ﻣﻮرد ارزش‌ﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك، و ﻧﻴﺰ اﻟﮕﻮﻫﺎي رفتاری و رواﺑﻂ درون ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺪرﺳﻪ را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ. ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﻦ اﺑﺰار ﻣﻮﻟﻔﻪ‌ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﻲ از فرهنگ ﻣﺪرﺳﻪ را ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ‌دﻫﺪ. در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻨﻈﻮر از ﻫﻤﻴﺎري ﭼﻴﺰي ﻓﺮاﺗﺮ از ﻫﻤﻜﺎري ﺳﺎده ﻣﻌﻠﻤﺎن اﺳﺖ. ﻫﻤﻴﺎري ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي وﺟﻮد اﻋﺘﻤﺎد، ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﺘﺎﻳﺎن، ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ. این پرسشنامه دارای ﺳﻲ و ﭘﻨﺞ گویه است که نمره گذاری آن از طریق یک طیف لیکرت 5 درجه ای صورت می گیرد که روی هم رفته شش عامل رهبری همیارانه، حمایت همکاران، اشتراک یادگیری، توسعه حرفه ای، مشارکت معلمان، و وحدت هدف را مورد سنجش قرار می دهد.


پایایی و روایی

پرسشنامه استاندارد گرونرت و ولنتاین (1998) ضرایب پایایی پرسشنامه را برای عامل رهبری همیارانه برابر با 91/0، عامل حمایت همکاران برابر با 80/0، اشتراک یادگیری برابر با 66/0، توسعه حرفه ای برابر با 87/0، مشارکت معلمان برابر با 83/0 و وحدت هدف برابر با 82/0 گزارش کردند.  در ایران ویژگی های روانسنجی این پرسشنامه توسط کولایی، بابلان، معینی کیا، رضایی شریف (1397) مورد بررسی قرار گرفت که ضرایب آلفای کرونباخ این پرسشنامه برابر با 975/0 بدست آمد و ضرایب آلفای کرونباخ عوامل آن قابل قبول گزارش شد. بطوریکه برای عامل رهبری همیارانه برابر با 94/0، حمایت همکاران 60/0، اشتراک یادگیری برابر با 83/0، توسعه حرفه ای برابر با 88/0، مشارکت معلمان برابر با 91/0 و وحدت هدف برابر با 85/0 بدست آمد. همچنین ساختار عاملی این پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج شاخص های برازش مدل شش عامل پرسشنامه فرهنگ مدرسه قابل قبول بودند.

[1] – Gruenert, S., & Valentine, J.


دانلود پرسشنامه

جدول 1: نمره گذاری عوامل پرسشنامه فرهنگ مدرسه

عامل سوالات مربوطه
رهبری همیارانه 1-11
مشارکت معلمان 12-17
توسعه حرفه ای 18-22
وحدت هدف 23-27
حمایت همکاران 28-31
اشتراک یادگیری 32-35
کل پرسشنامه 1-35

تعریف مفهومی

رﻫﺒﺮي ﻫﻤﻴﺎراﻧﻪ: ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺮﻗﺮاري رواﺑﻂ ﻫﻤﻴﺎراﻧﻪ ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻣﺪرﺳﻪ اﺷﺎره دارد. ﻫﻤﻴﺎري ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻫﻤﻜﺎري اﺳﺖ. ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ اﻳﺪه‌ﻫﺎي ﻣﻌﻠﻤﺎن ارج ﻣﻲ‌ﻧﻬﺪ، درﺻﺪد درﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت آﻧﺎن اﺳﺖ، ﻛﺎرﻛﻨﺎن را در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي‌ﻫﺎ درﮔﻴﺮ ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ﺣﺮﻓﻪ اي آﻧﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. او اﻳﺪه‌ﻫﺎي ﻧﻮآوراﻧﻪ و رﻳﺴﻚ ﭘﺬﻳﺮ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺴﺎزي ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺶ‌آﻣﻮزان را ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻛﺮده و ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ‌دﻫﺪ. ﻣﺪﻳﺮ ﺗﺴﻬﻴﻢ آرا و ﻛﻨﺶ‌ﻫﺎي اﺛﺮﺑﺨﺶ را در ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ.

حمایت همکاران: به میزان همکاری اثربخش معلمان با یکدیگر اشاره دارد. آنان به یکدیگر اعتماد دارند، ایده های یکدیگر را ارج می نهند و هنگام انجام وظایف سازمان به همدیگر یاری می رسانند.

باشد.

اشتراک یادگیری : به میزان همکاری معلمان، اولیا، و دانش آموزان برای موفقیت دانش آموز اشاره دارد. معلمان و اولیا انتظارات مشترک خود را با هم در میان می گذارند و مکرراَ در رابطه با عملکرد دانش آموز ارتباط برقرار میکنند. والدین به معلمان اعتماد دارند و دانش آموزان معمولاَ مسئولیت تحصیل خود را می پذیرند.

توسعه حرفه ای: به میزان ارزش دهی معلمان به توسعه و رشد شخصی خود و بهسازی مستمر مدرسه اشاره دارد. معلمان بدنبال ایده های نو در سمینارها، سازمان ها، نظرات همکاران و سایر منابع حرفه ای به منظور تداوم دانش روز بویژه دانش مرتبط با کنشهای آموزشی، هستند.

مشارکت معلمان: به میزان درگیری و مشارکت معلمان در گفتگوهای سازنده ای که دورنمای آموزشی مدرسه را ارتقا میدهد، اشاره دارد. معلمان به اتفاق برنامه ریزی میکنند، کنشهای تدریس را مورد بحث و مشاهده قرار میدهند، برنامه ها را ارزشیابی میکنند، و از برنامه ها و اقدامات سایر معلمان آگاهی کسب می کنند.

وحدت هدف: به میزان تلاش معلمان در راستای ماموریتی مشترک برای مدرسه، اشاره دارد. در واقع ادراکات، حمایتها، و عملکردهای معلمان مطابق با هدف موردنظر است

5

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه فرهنگ مدرسه گرونرت (SCS)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *