پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت در کودکان (BFQ-C)

امتیاز: 0 از 0
9,900 تومان

توضیحات

پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت در کودکان (BFQ-C)

پرسشنامه هدف: ارزیابی پنج عامل بزرگ شخصیت در کودکان 8 تا 14 سال (برون گرایی، سازش یافتگی، وظیفه شناسی، روان رنجورخویی، عقلانی/گشودگی)


روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه دارای 65 سوال بوده و هدف آن ارزیابی پنج عامل بزرگ شخصیت در کودکان 8 تا 14 سال (برون گرایی، سازش یافتگی، وظیفه شناسی، روان رنجورخویی، عقلانی/گشودگی) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینه خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
امتیاز 1 2 3 4 5

 پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه فوق دارای پنج بعد بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

 دانلود پرسشنامه

بعد سوالات مربوطه
برون گرایی 2، 11، 13، 16، 21، 27، 32، 38، 45، 47، 51، 60، 64
سازش یافتگی 4، 8، 15، 17، 29، 31، 39، 41، 49، 54،  58، 61
وظیفه شناسی 1، 9، 10، 14، 19، 23، 26، 35، 36، 40، 42، 50، 55، 57، 63
روان رنجورخویی 5، 6، 12، 18، 24، 30، 33، 43، 46، 52، 59، 62
عقلانی/گشودگی 3، د7، 20، 22، 25، 28، 34، 37، 44، 48، 53، 56، 65

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. نمرات بالاتر در هر بعد نشان دهنده گرایش بیشتر شخصیت فرد پاسخ دهنده به سوی آن بعد می باشد و بالعکس.

 

روایی و پایایی

در پژوهش علی اکبری و همکاران (1391) جهت تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه، از آزمون آلفای کورنباخ و تحلیل عوامل استفاده شد. نتایج نشان داد که ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 825/0 و برای خرده مقیاس ها در دامنه ای از 92/0 تا 96/0 می باشد. همچنین تحلیل عوامل به روش حداکثر درست نمایی نشان داد که مقدار ویژه تنها پنج عامل قابل توجه می باشند که به طور کلی 47/60 درصد از واریانس کل را تبیین می کند. بنابراین به طور کلی نتایج نشان داد که این پرسشنامه دارای ساختار عاملی روشن، همسانی درونی خوب و از روایی مناسبی در جمعیت ایرانی برخوردار می باشد.

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت در کودکان (BFQ-C)”