پرسشنامه استاندارد یکپارچگی سازمان(1396)

9,900 تومان

پرسشنامه استاندارد یکپارچگی سازمان توسط محقق  در سال 1396 ساخته شده است ودارای 7 سوال در 2 بعد(یکپارچگی داخلی، یکپارچگی خارجی) می باشد.و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد)ساخته شده است. الفای کرونباخ این پرسشنامه 788/۰می باشد.

توضیحات

پرسشنامه استاندارد یکپارچگی سازمان

پرسشنامه استاندارد یکپارچگی سازمان توسط محقق  در سال 1396 ساخته شده است ودارای 7 سوال در 2 بعد(یکپارچگی داخلی، یکپارچگی خارجی) می باشد.و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد)ساخته شده است. الفای کرونباخ این پرسشنامه 788/۰می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

یکپارچگی خارجی:

 اشاره به درجه ای داردکه تولید کننده به صورت منظم اطلاعات استراتژیک را با شرکای زنجیره تامین به منظور مدیریت بهتر فرآیند های سازمانی از طریق اینترنت، ارتباطات چهره به چهره و … به اشتراک می گذارد. ( کایی و همکاران، ۲۰۱۰).

یکپارچگی داخلی:

یکپارچگی داخلی اطلاعات به درجه ای اشاره دارد که تولید کننده، یک سیستم اطلاعاتی در شرکت برای تسهیل به اشتراک گذاری اطلاعات بین تمامی عملیات به منظور مدیریت فرآیند های داخلی شرکت برقرار می شود.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از پرسشنامه استاندارد یکپارچگی سازمان نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 7گویه ای یکپارچگی سازمان می­دهند.

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

سوالات
یکپارچگی داخلی

1 تا 3

یکپارچگی خارجی

4 تا 7

یکپارچگی ســازمان

یکپارچگی ســازمان، از آن دســت واژگانی اســت که با بســامدی بالا در جامعه، توسط متخصصیــن، کارشناســان، کارمنــدان، و مدیران سازمان ها استفاده می شود. یکپارچگی، مفهوم همبســتگی اجزاء را در خود نهفته دارد. همبستگی مفهومی نیست که به تنهایی معنایی داشــته باشد و باید در ارتبــاط با موضوعــی دیگر مطرح شــود. از ایــن رو یکپارچگی نیــز به تنهایی مفهومی مشــخص دربر ندارد. یکپارچی می بایست در حوزه ای معین تعریف شــود. در این جا، تعریف یکپارچگی در ســازمان، ایجاد یک نوع وابســتگی اجزای آن سازمان به منظور نیل به اهداف ذیل است: – وحدت در هدف1 – انسجام در معماری2 – هماهنگی/ 3- هم نواختی در فرآیندها.

تجربه ی بیســت ســال گذشته در بســیاری از سازمان های تولیدی و خدماتی، اعم از دولتی و خصوصی، در ســمت های کارشناس، مدیر، مشاور، مدرس، ارائه کننده ی سمینار و پیمانکار سیســتم های یکپارچه ی اطلاعاتی، مصادیق

  • رضایت از خرید
5

توضیحات تکمیلی

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد مولفه

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تعریف عملیاتی

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

سال انتشار شمسی

منبع

روایی پرسشنامه

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه استاندارد یکپارچگی سازمان(1396)”