پرسشنامه اختلال وسواس فكری – عملی پادوآ

امتیاز: 0 از 0
9,900 تومان

توضیحات

پرسشنامه اختلال وسواس فكریعملی پادوآ

پرسشنامه اختلال وسواس فكری – عملی :  پرسشنامه  پادوآ (PPI) ،ارزيابي و سنجش ميزان اختلال وسواس فكري و عملي از ابعاد مختلف (وسواس هاي آلودگي، اجبارهاي شست وشو، اجبارهاي نظم و ترتيب، اجبارهاي وارسي، افكار وسواسي آسيب به خود و ديگران، افكار وسواسي خشونت، تكانه هاي وسواسي آسيب به خود و ديگران، تكانه هاي وسواس دزدي) است

روش نمره گذاری و تفسیر

 پرسشنامه استاندارد این پرسشنامه دارای 39 سوال بوده و هدف آن ارزيابي و سنجش ميزان اختلال وسواس فكري و عملي از ابعاد مختلف (وسواس هاي آلودگي، اجبارهاي شست وشو، اجبارهاي نظم و ترتيب، اجبارهاي وارسي، افكار وسواسي آسيب به خود و ديگران، افكار وسواسي خشونت، تكانه هاي وسواسي آسيب به خود و ديگران، تكانه هاي وسواس دزدي) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینه به هیچ وجه به ندرت بعضی اوقات زیاد خیلی زیاد
امتیاز 0 1 2 3 4

 دانلود پرسشنامه

پرسشنامه فوق دارای هشت بعد بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

بعد سوالات مربوطه
وسواس هاي آلودگي 1، 2، 7، 8، 9، 10
اجبارهاي شست وشو 3، 4، 5، 6
اجبارهاي نظم و ترتيب 11، 12، 13
اجبارهاي وارسي 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23
افكار وسواسي آسيب به خود و ديگران 24، 25، 26، 27، 30
افكار وسواسي خشونت 28، 29
تكانه هاي وسواسي آسيب به خود و ديگران 31، 32، 33، 34، 35، 36، 39
تكانه هاي وسواس دزدي 37، 38

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. امتیازات بالاتر نشان دهنده اختلال وسواسی عملی بالاتر خواهد بود و برعکس.

روایی و پایایی

در پژوهش شمس و همکاران (1389) براي برآورد روايي ملاكی، پرسشنامة فارسي پادو آ با دو پرسشنامة وسواس فكر ي- عملي و پرسشنامة وسواس فكري- عملي مادزلي مقايسه شد كه نتايج به ترتيب 69/0 و 58/0 بدست آمد که نشان دهنده روایی خوب این ابزار می باشد.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیري آلفاي کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفاي کرونباخ از صفر (0) به معناي عدم پایداري، تا مثبت یک (1+) به معناي پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه پادوآ (PPI) در جدول زیر ارائه شده است:

مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامه­ پادوآ (PPI)

بعد آلفای کرونباخ
کل 92/0
وسواس هاي آلودگي 77/0
اجبارهاي شست وشو 71/0
اجبارهاي نظم و ترتيب 74/0
اجبارهاي وارسي 87/0
افكار وسواسي آسيب به خود و ديگران 83/0
افكار وسواسي خشونت 56/0
تكانه هاي وسواسي آسيب به خود و ديگران 86/0
تكانه هاي وسواس دزدي 80/0

 پرسشنامه اختلال وسواس فكری – عملی

5

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه اختلال وسواس فكری – عملی پادوآ”