پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان ناجا

امتیاز: 0 از 0
6,000 تومان

توضیحات

پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان ناجا

پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان ناجا : پرسشنامه 45 سوال در 15  مولفه است.

پرسشنامه استاندارد 

 • مولفه ها :

1.توسعه ارتقای شغلی

2.ارتباطات سازمانی

3.توانمندسازی

4.ایجاد فرصت های یکسان در سازمان

 1. مشارکت
 2. رهبری
 3. فرصت های یادگیری و دستیابی به اهداف
 4. قدردانی
 5. تبیین اهداف و ارزیابی ها

10.آموزش و توسعه منابع انسانی

 1. تسهیلات و خدمات
 2. حقوق و مزایا
 3. ارتباط با همکاران
 4. مدیریت تغییر و تحول
 5. شرایط محیط کار

 • تعریف مفهومی متغیر

دانلود پرسشنامه رضایت شغلی کیفیتی از منابع انسانی است که در صورت مدیریت موثر نتایج خوبی عاید سازمان می کند .رضایت شغلی یعنی نگرش کلی فرد نسبت به شغلش که موجب افزایش بهره وری، افزایش تعهد سازمانی، افزایش کمیت و کیفیت کار، برقراری روابط خوب و بالابردن روحیه و علاقه به کار در سازمان ها میشود.(رابینز،1384)

 • نمره گذاری پرسشنامه :

به صورت طیف لیکرت است ، بدین صورت که کاملا موافقم(نمره 4)، موافقم(3) مخالفم (2) و کاملا مخالفم(1) نمره داده می شود.

 • تفسیر پرسشنامه:

نمره بین 45 تا 90 : نشانگر میزان رضایت شغلی پایین در افراد است.

نمره بین 90 تا 135: نشانگر میزان رضایت شغلی متوسط در افراد است.

نمره بین 135 تا 180 : نشانگر میزان رضایت شغلی بالا در افراد است.

 • روایی و پایایی پرسشنامه :

پایایی به روش بازآزمایی

مگتوسون (مگتوسون،1356) یکی از صاحب نظران مطرح در زمینه مبانی ساخت پرسشنامه معتقد است که روش بازآزمایی بهترین رویکرد برآورد پایایی است چون می تواند دقت و ثبات نمره های واقعی آزمودنی را در طول زمان مشخص کند. به همین دلیل علاوه بر محاسبه پایایی به روش همسانی درونی از این روش نیز استفاده شد. برای انجام کار نسخه نهایی پرسشنامه در دو نوبت با فاصله زمانی 2 هفته بین 46 نفر از کارکنان که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند. اجرا و سپس ضریب همبستگی پیرسون بین نمرات حاصل از هر دو اجرا ، برای برآورد پایاییمحاسبه شد. ضرایب همبستگی به دست آمده به ترتیب برای عوامل توسعه ارتقای شغلی 65/0 ، ارتباطات سازمانی 79/0، ایجاد فرصت های یکسان در سازمان 78/0 ، مشارکت 61/0 ، رهبری 78/0 ، فرصت های یادگیری و دست یابی به اهداف 72/0، قدردانی 80/0، تبیین اهداف و ارزیابی ها 74/0 ، آموزش و توسعه منابع انسانی 72/0 ، تسهیلات و خدمات 84/0 ، حقوق و مزایا 75/0 ، همکاران 71/0 ، مدیریت تغییر و تحول 72/0 ، محیط کار 63/0 و پایایی کل پرسشنامه 73/0 می باشد و کلیه ضرایب همبستگی به دست آمده در سطح آلفای 001/0 معنی دار می باشند.

اعتبار پرسشنامه

اعتبار عاملی

اعتبار عاملی شکلی از اعتبار سازه است که از طریق تحلیل عاملی انجام می شود و از طریق آن ، شناسایی عوامل یا سازه های اصلی یک ابزار امکان پذیر می گردد ( آلن وین ، 1374 ) فرض اساسی در به کارگیری این روش وجود الگویی زیربنایی یا مدلی خاص در تعیین ارتباط بین متغییرها است که این ارتباط در قالب یک عامل در این مدل فرضی ظاهر می شود و همبستگی های میان متغییرها به سازه ای که منعکس کننده آن هاست . نسبت داده می شود. بنابراین برای قبول اعتبار یک مدل و در نتیجه اعتبار متغییرهای آن سازه لازم است نشان دهیم که بین این متغییرها ( مثلا سوال ها یا عوامل فرعی) هماهنگی و هم سوئی وجود دارد. از میان روش های مختلفی که برای مطالعه ساختار داخلی یک مجموعه از متغییرها وجود دارد . تحلیل عاملی تائیدی مفیدترین روش است که به برآورد پارامتر و آزمون فرضیه ها ، با توجه به تعداد عامل های زیربنائی روابط میان مجموعه متغییرها می پردازد ( هومن ، 1380).

برای تعیین برازندگی مدل به روش تحلیل عاملی تاییدی ، ماتریس همبستگی مواد پرسشنامه ( مدل 15 عاملی) مورد محاسبه قرار گرفت و در تحلیل داده ها برای هر یک از 15 عامل ، 3 متغییر آزاد و بقیه متغییرها تثبیت تعریف شد. چون براساس مدل طراحی شده ، هر عامل دارای سه شاخص می باشد. در گام بعدی برای برآورد پارامتر شاخص ها و عوامل مدل از روش پیشینه درست نمایی بهره برده شد. وزن های عاملی برآورد شده حاکی از آن بود که همه شاخص ها همبستگی قابل ملاحظه ای با عامل خود دارند و می توانند عامل های خود را به خوبی اندازه بگیرند. لازم به توضیح است که وزن عاملی بیش تر مواد پرسشنامه از 35/0 بالاتر بود و همین نکته نشان می دهد که همه شاخص ها در اندازه گیری عامل هایشان موفق عمل کرده اند.

شایان توجه است که تحلیل عاملی تائیدی برای تعیین این مطلب که مدل ها تا چه حد با داده ها پردازش دارد یا تا چه حد کوواریانس بین متغییر ها را تبیین می کند . چندین آماره نیکویی برازش به دست می دهد. این آماره ها ، همه پارامتر ها را هم زمان با هم می آزماید وبرای تعیین این که کدام مدل از پیش تعیین شده روابط بین متغییرهای مشاهده شده و مکتون ( عامل) را بهتر از همه تبیین می کند ، ارزشیابی می شود (هومن ،1387) جدول شماره یک آماره های نیکویی برازش پرسشنامه را نشان می دهد.

جدول 1- آماره های نیکویی برازش مدل و پرسشنامه رضایت کارکنان ناجا

ردیف شاخص مقادیر
1 شاخص برازش کای دو 9006
2 شاخص ریشه میانگین مجذور مانده ها 09/0
3 شاخص ریشه میانگین مجذور مانده های استاندارد شده 09/0
4 شاخص خوبی برازندگی 86/0
5 شاخص خوبی برازندگی اصلاح شده 84/0
6 شاخص نرم شده برازندگی 94/0
7 شاخص نرم نشده برازندگی 95/0
8 شاخص برازندگی فزاینده 95/0
9 شاخص برازندگی تطبیقی 95/0
10 شاخص نر مشده برازندگی مختصر 91/0
11 ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب 059/0

5

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان ناجا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *