آزمون سنجش استعداد ریاضی دوره راهنمایی اکبری(1383)

امتیاز: 0 از 0
6,000 تومان

توضیحات

آزمون سنجش استعداد ریاضی دوره راهنمایی اکبری(1383)

آزمون سنجش استعداد ریاضی دوره راهنمایی : این آزمون در سال ۱۳۸۳ توسط ابوالقاسم اکبری برای بررسی استعداد ریاضی دانش آموزان دوره راهنمایی به صورت سوالهای چهار گزینه ای در دو فرم الف و ب تدوین گردیده است که هر فرم شامل سری اعداد، محاسبات، انعطاف پذیری ذهنی در کاربرد قواعد ریاضی و محاسباتی، حل مساله و درک قضایی است.

مطالعات انجام شده:

این آزمون به وسیله سازنده آن در مقطع دکترای ایشان در رشته تحقیقات برنامه ریزی آموزشی مورد پژوهش قرار گرفته است. این پژوهشگر آزمون را به طور ازمایشی بر روی یک نمونه تصادفی ۶۰ نفری از دانش آموزان دوره راهنمایی استان تهران اجرا و نتایج زیر به دست آمده است.

اعتبار:

پس از اجرای آزمایشی آزمون ابتدا محاسبه اعتبار (همسانی درونی) به روش االفای کرونباخ برای هر فرم به طور جداگانه محاسبه شد. این ضریب برای فرم الف 82/0 او برای فرم ب 80/0 به دست آمد. همچنین اعتبار به روش همبستگی فرم های همتا نیز محاسبه شد. ضریب به دست آمده برای آزمودنی های دختر و پسر و کل آزمون به ترتیب352/0، 423/0 و 391/0 به دست آمد که همگی در سطح اطمینان 99/99 درصد معنادار شد.

روایی:

روایی دو فرم الف وب به سه روش بررسی شد، ابتدا روایی محتوایی توسط اساتید ریاضی بررسی شد. سپس همسانی درونی به عنوان شاهدی برای روایی سازه است محاسبه شد. برای فرم الف82/0و فرم ب 80/0 به دست آمد و در پایان روایی عاملی مدنظر قرار گرفت. در این روش ابتدا کفایت نمونه برداری و سپس اطمینان نسبت به اینکه ماتریس همبستگی که در پایه تحلیل عاملی قرار می گیرد در جامعه برای صفر نسبت مورد بررسی قرار گرفت تا انجام تحلیل عامل توجیه پذیر باشد. پس از انجام تحلیل عاملی معلوم شد که آزمون از ۵ عامل اشباع است که روی هم ۵۷ درصد واریانس استعداد ریاضی را تبیین می کند.

شاخص های آمار توصیفی

دانش آموزان میانگین انحراف معیار واریانس
دختر 77/32 29/6 56/39
پسر 21/32 39/6 83/40

نرم یا هنجار: پس از حصول اطمینان از اعتبار و روایی آزمون و اجرای آن برای هریک از دو گروه دختران و پسران نرم جداگانه ای در مقیاس AQ با میانگین 100 و انحراف معیار 15 محاسبه و در جدول نرم تنظیم گردید.

5

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آزمون سنجش استعداد ریاضی دوره راهنمایی اکبری(1383)”