پرسشنامه استاندارد هوش بازاریابی (اسلامی؛1393)

9,900 تومان

پرسشنامه هوش بازاریابی، پرسشنامه ای محقق ساخته است. این مقیاس دارای 15 گویه و دارای 5 مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ای (خیلی کم تا خیلی زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین 1 تا 5 است. با سؤالاتی مانند: (مدیران سازمان از یکدیگر اطلاعات بازاریابی را کسب می کنند) هوش بازاریابی را می­سنجد.

توضیحات

پرسشنامه استاندارد هوش بازاریابی (اسلامی؛1393)

پرسشنامه هوش بازاریابی  پرسشنامه ای محقق ساخته است. این مقیاس دارای 15 گویه و دارای 5 مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ای (خیلی کم تا خیلی زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین 1 تا 5 است. با سؤالاتی مانند: (مدیران سازمان از یکدیگر اطلاعات بازاریابی را کسب می کنند) هوش بازاریابی را می­سنجد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

پرسشنامه استاندارد هوش بازار یابی: یک توانایی در فرد یا سازمان است که به مدیران برای دستیابی به استراتژی ، برنامه ، هدف ویا حتی چشم انداز سازمان کمک شایانی میکند

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از هوش بازاریابی نمره ای است كه پاسخ دهنده­گان به سوالات 15 گویه ای هوش بازاریابی می­دهند.

مولفه های پرسشنامه:

مولفه های پرسشنامه

سوالات

مذاکره با مشتریان

1 تا 3

مطالعه نشریات تخصصی

4 تا 6

تحقیقات بازاریابی

7 تا 9
اینترنت

10 تا 12

اطلاعات داخلی

13تا15

هوش بازاریابی

مفهوم هوش به عنوان قسمتي از اسـتراتژي بازاريـابي بـا افـزايش قـدرت رقـابتي شـركت وپردازش برنامه هاي استراتژيك آن، به مفاهيم بازاريابي اضافه شـده اسـت( جـوهري و اسـتفنز،2006). هوش بازاريابي هنري است كه سازمانهاي مختلف به آن احتياج دارند. دستيابي بـه هوش بازاريابي تنها با استفاده همزمان از علم و هنر ميسر است. هوش نه تنها قابليت فردي، بلكه قابليتي سازماني است كه از محيط سازمان كسب مي شود. هوش بازاريـابي، آميختـه اي از سـه مقوله فرد، سازمان و محيط. 

تا كنون تعاريف مختلفي از هوش بازاريابي ارائه شده است؛ ازجملـه آن، تعريـف كـاتلر ازهوش بازاريابي است: اطلاعات هر روزه در مورد تغييرات در محـيط بازاريـابي كـه مـديران درآماده سازي و تطبيق برنامه هاي بازاريابي كمك مي كند (پري پـوراس و همكـاران2 ،2005) . آقاي جافه ( به عنوان كسي كه بيشترين فعاليت را در اين بحث انجام داده است) هوش بازاريابي را جمع آوري اطلاعات از محيط بيرون و مجموعه فعاليتهاي درون شركت مي دانـد (سـانگ وجف ،2009).

به نظر نويسندگان با توجه به مفهومي كه در واژه هوش وجود دارد، هـوش بازاريـابي يـك توانايي در فرد يا سازمان است كه به مديران ارشد براي دستيابي به استراتژي، برنامه، هدف و يا حتي چشم انداز سازمان كمك شاياني مي كند، در واقع سيستم هـوش بازاريـابي مشـخص مـي كند كه چه نوع هوشي مورد نياز است و آن را از محيط دريافت مـي كنـد و در اختيـار سـازمان قرار مي دهد (تان واحمد ،1999).

مشخصات و ویژگی‌های هوش بازاریابی:

  1. ارتباط داشتن: هوش باید برای تصمیم‌گیرندگان اصلی، اطلاعات مهم مربوط به موقعیت را استخراج و شناسایی کرده و از ارائه اطلاعات نامرتبط اجتناب کند.
  2. قابل‌استفاده بودن: هوش باید در قالبی مناسب، قابل‌درک و قابل‌استفاده برای مدیران باشد تا در آن‌ها انگیزه لازم را ایجاد کند و قابلیت استفاده در حوزه‌های مختلف را دارا باشد.
  3. زمان: هوش باید در زمان مناسب به دست گیرنده برسد تا او بتواند تصمیمات مؤثر اتخاذ کند. همچنین امنیت آن باید مدنظر باشد و در دسترس رقبا و یا سایر افراد نباشد.
  4. صحت و دقت: هوش باید واقعاً صحیح باشد، تحلیل‌ها به‌درستی انجام‌شده و موجب اعتماد به اطلاعات گردد.
  5. کامل بودن: هوش باید حتی‌الامکان شامل تمام حالات ممکن باشد، به‌طور صحیح تحلیل‌شده و برای تصمیم‌گیرنده واضح و روشن باشد.
  6. اهداف: هوش باید بدون گرایش و انحراف باشد، دیدگاه شخصی باید به‌عنوان نظر شخصی مشخص‌شده و تمرکز بر اهداف سازمانی باشد.
  • رضایت از خرید
5

توضیحات تکمیلی

تعداد مولفه

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تعریف عملیاتی

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

سال انتشار شمسی

منبع

روایی پرسشنامه

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه استاندارد هوش بازاریابی (اسلامی؛1393)”