پرسشنامه ابزارهای ارتباطات بازاریابی راجاگوپال (2007)

امتیاز: 0 از 0
9,900 تومان

توضیحات

پرسشنامه ابزارهای ارتباطات بازاریابی راجاگوپال (2007)

پرسشنامه ابزارهای ارتباطات بازاریابی: پرسشنامه ابزارهای ارتباطات بازاریابی توسط راجاگوپال (2007) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل 32 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه هفت بعد فروش شخصی،تبلیغات، روابط عمومی، پیشبرد فروش، بازاریابی مستقیم، شهرت و بانی گری را مورد سنجش قرار می دهد، این پرسشنامه توسط مرادی(1393) اعتباریابی شده است.

مؤلفه ها و شمارسؤال هاي مربوط به  آن ها

  مؤلفه شماره سؤال هاي تعداد سؤال ها
عوامل مؤثر بر تصميم خريدار تبليغات 1-2-3-4-5-6-7-8-9 9
فروش شخصي 10-11-12 3
روابط عمومي 13-14-15-16-17-18-19 7
پيشبرد فروش 20-21-22 3
بازاريابي مستقيم 23-24-25-26-27-28 6
شهرت 29-30 2
باني گري 31-32 2
جمع 32

ابزارهاي ارتباطات بازاريابي:

 پرسشنامه استاندارد ابزارهاي ارتباطات  بازاريابي عبارتند از آميخته اي خاص از تبليغات، فروش شخصي، پيشبرد فروش، روابط عمومي، و بازاريابي مستقيم که يک  شرکت استفاده مي کند تا اهداف بازاريابي و تبليغاتش را دنبال کند(راجاگوپکال، 2007).به بيان ديگر، ابزارهاي ارتباطات بازاريابي پيوند ارتباطي بين فروشندگان و خريداران مي باشند تا اهداف تاًثير گذاري، آگاهي دادن، يامتقاعد کردن يک مشتري بالقوه جهت تصميم خريد را دنبال کنند. در حقيقت ارتباطات بازاريابي سعي دارد که به مردم نشان بدهد که کالاي مورد نظر چگونه يک مشکل را حل مي کند و يا نيازي که آن ها دارند را ارضا مي کند(کوتز، 2010). اين مفهوم به شرکت ها کمک مي کند تا روش هاي ناسب و موثر ارتباط و تماس با مشتريان، همچنين ساير ذينفعان همانند کارکنان، عرضه کنندگان مواد اوليه، سرمايه گذاران و ساير موًسسات مرتبط را مورد شناسايي و استفاده قرار دهند(مرادی، 1393).

تعاریف عملیاتی

ابزارهاي ارتباطات بازاريابي: بر اساس پرسشنامه استاندارد راجا گوپال(2007) سنجیده می شود.


روایی و پایایی

 دانلود پرسشنامه در مطالعه مرادی(1393) برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است.  و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می دهد ، نظر خواهی شد و مورد تایید قرار گرفت.

پایایی پرسشنامه در پژوهش مرادی(1393)

رديف عنوان متغيرها  نوع متغير               تعداد گويه                پايايي مقياس

(آلفاي كرونباخ)

1     تبليغات         مستقل                          9                           0.861

2     فروش شخصي مستقل                          3                           0.746

3     روابط عمومي  مستقل                          7                           0.883

4     پيشبرد فروش  مستقل                          3                           0.768

5     بازاريابي مستقيم                                 مستقل                     6                       0.806

6     شهرت          مستقل                          2                           0.769

7     باني گري       مستقل                          2                           0.838

8    جمع تعداد گويه هاو آلفاي كرونباخ مجموع گويه ها                       32                            0.917

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه ابزارهای ارتباطات بازاریابی راجاگوپال (2007)”