پرسشنامه احساس تنهایی دهشیری و همکاران(1387)

امتیاز: 5 از 1
9,900 تومان

توضیحات

پرسشنامه احساس تنهایی دهشیری و همکاران(1387)

پرسشنامه احساس تنهایی : پرسشنامه احساس تنهایی توسط دهشیری و همکاران (1387) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل 38 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، این مقیاس از سه عامل تنهایی ناشی از روابط خانوادگی، تنهایی ناشی از ارتباط با دوستان و نشانه های عاطفی تنهایی تشکیل شده است، این پرسشنامه توسط شریعت(1392) اعتباریابی شده است.

مولفه ها

 پرسشنامه استاندارد تعداد 16 سؤال خرده مقیاس تنهایی ناشی از روابط خانوادگی

گویه های 26/18/35//16/2/37/25/14/23/32/4/20/12/9/24/33

 12سؤال خرده مقیاس تنهایی ناشی از ارتباط با دوستان

1/21/5/10/38/30/31/15/11/29/3/19

10 سؤال نشانه های عاطفی تنهایی را تشکیل می دهند.

27/6/28/13/8/34/36/22/7/17

شیوه نمره گذاری

دانلود پرسشنامه طيف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طيف پنج گزينه‌اي ليكرت مي‌باشد (شامل: خيلي كم، كم، تا اندازه‌اي، زياد و خيلي زياد) در جدول زیر نشان داده شده است.

مقياس درجه‌بندي سوالهاي پرسشنامه های پژوهش بر اساس مقياس پنج درجه‌اي ليكرت

گزينه انتخابي خيلي زياد زياد تا اندازه‌اي كم خيلي‌كم
امتياز 5 4 3 2 1

احساس تنهایی: تجربه ناخوشایندی است که درپاسخ به نارساییهای کمی یا کیفی درروابط اجتماعی ظاهرمی شود(پرلمن و پپلو ،1982). از جمله بحران های مهم دوران نوجوانی که سازگاری فرد با محیط را دچار مشکل می کند، احساس تنهایی است. الهاگین[1](2004) احساس تنهایی را این گونه تعریف می کند: تنهایی، تجربه فردی ناخوشایندی مانند تفکر فرد مبنی بر متمایز بودن از دیگران است که با مشکلات رفتاری قابل مشاهده مانند غمگینی، عصبانیت، و افسردگی همراه بوده و ناهمخوانی بین توقعات و آرزوهای فرد با امکان دستیابی او به این آرزوها را در روابط اجتماعی نشان می دهد و به صورت رفتارهایی نظیر اجتناب از تماس با دیگران مشخص می گردد(الهاگین، 2004). احساس تنهایی، مساله ای بسیار مهم است که بی توجهی به آن می تواند اثرات مخربی را برای فرد و جامعه در پی داشته باشد. احساس تنهایی می تواند، تحت تاثیر عوامل متعددی بوجود آید. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر احساس تنهایی ضروری است(شریعت، 1392)

تعاریف عملیاتی

احساس تنهایی: به نمره ای که فرد از پرسشنامه احساس تنهایی 38 سوالی دهشیری و همکاران (1387) بدست خواهدآورد. دامنه تغییرات نمرات این پرسشنامه بین 38 تا 190 است

[1] Elhagin


روایی و پایایی

در مطالعه شریعت(1392) برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است.  و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می دهد ، نظر خواهی شد و مورد تایید قرار گرفت.

به منظور بررسی اعتبار مقیاس احساس تنهایی و سه خرده مقیاس آن از روش آلفای کرونباخ و روش بازآزمایی استفاده کرده اند. ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 91/0، برای خرده مقیاس ناشی از ارتباط با خانواده 80/0، برای خرده مقیاس تنهایی ناشی از ارتباط با دوستان 88/0 و برای خرده مقیاس نشانه های عاطفی تنهایی 79/0 بوده است. این مقادیر نشان می دهد که مقیاس احساس تنهایی و خرده مقیاس های آن از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار است. به منظور بررسی اعتبار بازآزمایی مقیاس، این مقیاس بر روی 37 نفر از دانشجویان (آزمودنی ها)با فاصله زمانی دو هفته اجرا شده است و همبستگی بین نمرات دو بار اجرا محاسبه شده است. ضریب اعتبار باز آزمایی برای کل مقیاس 84/0، برای خرده مقیاس ناشی از ارتباط با خانواده 83/0، برای خرده مقیاس تنهایی ناشی از ارتباط با دوستان 84/0 و برای خرده مقیاس نشانه های عاطفی تنهایی 76/0 بوده است. این ضرائب بیانگر ثبات نمرات مقیاس تنهایی در طول زمان است (دهشیری و همکاران، 1387). در مطالعه شریعت(1392) پایایی پرسشنامه 89/0 محاسبه شد.

دیدگاه‌ها (2)

1 دیدگاه برای پرسشنامه احساس تنهایی دهشیری و همکاران(1387)

 1. مصطفی

  دوبار اقدام به خرید کردم پول از حسابم کم شد وپرسشنامه دریافت نکردم ازاین سایت ( فایلینا) شکایت میکنم.

  • farhad

   با سلام
   از فروشگاه های معتبر اقدام به خرید کنید فروشگاه باید دارای نماد اعتماد الکترونیک(اینماد) باشد اگر از سایت ما خرید کرده اید و فایل ارسال نشده بفرمایید که خدمتتون ارسال کنم

 • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
 • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
دیدگاه خود را بنویسید