پرسشنامه احساس گناه موشر

امتیاز: 0 از 0
9,900 تومان

توضیحات

پرسشنامه احساس گناه موشر

پرسشنامه احساس گناه

چقدر در مورد مسائل جنسی احساس گناه می کنید ؟ 50 ماده

این مقیاس بر حسب پاسخ دوتایی دانشجویان در تکمیل جملاتی مثل ” هنگامی که خواب های جنسی می بینم…” تنظیم شده است.به هر سوال تا آن جا که می توانید صادقانه پاسخ دهید و برای این کار از مقیاس زیر استفاده کنید.

سوال ها به صورت دوتایی تنظیم شده اند تا بتوانید میزان درستی هر یک را مقایسه کنید.این مقایسه محدود مفید است، زیرا مردم اغلب با یکی از آن ها موافقت می کنند.در برخی موارد ممکن است هردو برای شما صادق نباشد، ولی معمولا می توانید با استفاده از مقادیر متفاوت صفر تا شش بین دو گزینه تمایز ایجاد کنید.برای هر یک از 50 ماده با استفاده از نمره های بین 0 تا 6، بر حسب مقایسه هر جفت سوال با هم نمره ای در نظر بگیرید.لطفا هیچ سوالی را بدون پاسخ نگذارید.


روش نمره گذاری و تفسیر

 پرسشنامه استاندارد ابتدا نمره سوال های 1،4، 5، 8، 9، 11، 14، 16، 17، 19، 22، 23، 26، 27، 30، 32، 34، 36، 38، 39، 42، 43، 46، 47، و 49 را معکوس کنید. پس از معکوس کردن نمره این سوال ها، نمره ها را جمع کنید تا نمره کل احساس خود را به دست آورید. هر چه نمره بالاتر باشد، احساس گناه بیشتر است.

جدول 16-1 نمره های هنجار شده مقیاس تجدید نظر شده احساس

نمره صدک
201

178

154

130

107

85

70

50

30

15

پایایی و روایی

 دانلود پرسشنامه ویژگی های روانسنجی مقیاس تجدید نظر شده احساس گناه موشر در پژوهش های خارجی مورد تایید قرار گرفته است. بر حسب یافته های مقدماتی، ضرایب آلفای کرونباخ پرسش های این مقیاس (فرم فارسی) در مورد یک نمونه ی 917 نفری از دانشجویان 87/0 محاسبه شد که نشانه همسانی درونی خوب مقیاس است. ضرایب همبستگی بین نمره های 225 نفر از نمونه مذکور در دو نوبت با فاصله چهار تا شش هفته 77/0 = r به دست آمد و در سطح 001/0 ≥ p بود که نشانه اعتبار بازآزمایی رضایت بخش نسخه فارسی مقیاس تجدید نظر شده احساس گناه موشر است.

روایی محتوایی نسخه فارسی این مقیاس بر اساس داوری 7 نفر از متخصصان روانشناسی بررسی و ضریب توافق کندال 82/0 برای آن محاسبه شد. روایی همگرا و تشخیص افتراقی نسخه فارسی مقیاس تجدید نظر شده احساس گناه موشر از طریق اجرای همزمان مقیاس دانش و نگرش جنسی و مقیاس سلامت روانی در مورد آزمودنی ها محاسبه شد و مورد تایید قرار گرفت (تیمورپور و همکاران، 1389).

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه احساس گناه موشر”