پرسشنامه ﺑﻰﺻﺪاﻗﺘﻰ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ

امتیاز: 0 از 0
5,900 تومان

توضیحات

پرسشنامه ﺑﻰﺻﺪاﻗﺘﻰ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ

پرسشنامه ﺑﻰﺻﺪاﻗﺘﻰ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ : ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﺑﻰﺻـﺪاﻗﺘﻰ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻰ از ﻣﻘﻴﺎس ﺧﻮد ﮔﺰارﺷـﻰ ﺑﻰﺻـﺪاﻗﺘﻰ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﻣﻚ ﻛﺎﺑﻰ و ﺗﺮوﻳﻨﻮ[1] (١٩٩٧) اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳﺖ. مقياس بي صداقتي تحصيلي شامل 9 گويه ي رفتاري است كه انواع مختلف رفتارهاي بي صداقتي تحصيلي را در برميگيرد.

برخي گویه های اين مقياس به منظور انطباق فرهنگي تغيير و 1 گويه نيز به آن افزوده شد. در نهایت اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺷﺎﻣﻞ ١٠ ﮔﻮﻳﻪى رﻓﺘﺎرى اﺳـﺖ ﻛﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻓﺘﺎرﻫﺎى ﺑﻰﺻــﺪاﻗﺘﻰ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻘﻠﺐ در اﻣﺘﺤﺎن و ﺗﻘﻠﺐ در ﺗﻜﻠﻴﻒ را در ﺑﺮدارد. در اﻳﻦ ﻣﻘﻴـﺎس اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻓﺘﺎرﻫﺎى ﺑﻰﺻـــﺪاﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﺷـــﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اراﺋﻪ و از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت ٥ ﮔﺰﻳﻨﻪاى از ﻫﻴﭻ وﻗﺖ (١) ﺗﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ (٥) ﺑﻪ ﮔﻮﻳﻪﻫﺎ ﭘﺎﺳــﺦ دﻫﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﮔﻮﻳﻪﻫﺎ ﺑﻪ روش ﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ ﻧﻤﺮهﮔﺬارى ﺷــﺪه اﻧﺪ. ﻣﻚﻛﺎﺑﻰ و ﺗﺮوﻳﻨﻮ (١٩٩٧) ﭘﺎﻳﺎﻳﻰ ﻣﻄﻠﻮﺑﻰ را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ٨٣/٠α = ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ.

 

در اﻳﺮان ﺣﻖ ﻧﮕﻬﺪار (١٣٩٢) رواﻳﻰ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻰ اﻳﻦ ﭘﺮﺳــﺸــﻨﺎﻣﻪ را از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻞ و ﺿــﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎى ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺪﺳــﺖ آورده اﺳــﺖ ﻛﻪ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻘﻠﺐ در اﻣﺘﺤﺎن و ﺗﻘﻠﺐ در ﺗﻜﻠﻴﻒ را ﮔﺰارش داده، ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎى ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ٧٨/٠ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﭘﮋوﻫﺶ حق نگهدار (1394) ﺑﺮاى ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻰ ﻣﻘﻴﺎس، از ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎى ﻛﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻴﺰان ٨٨/ ٠ α = ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.

[1]– Mccabe, D.L., & Trevino, L.K.


پرسشنامه استاندارد

بیشتر افراد با شنیدن کلمه‌ی آموزش، تصویرکلاسی در مکانی به ذهنشان خطور می‌کند. با وجود این، قرنها است آموزش و پرورش نسبت به مدارس ابتدایی و مراکز آموزش عالی که امروزه وجود دارند دارای مفهوم بالاتری است.
‌داشتن تحصیلات، یا فرد تحصیل کرده بودن، به چه معناست؟ امروزه مفهوم آن نسبت به آن چه در یک یا دو قرن پیش از این گفته می‌شد بسیار متفاوت‌تر است. در دیکشنری آنلاین مریام وبستر برای لغت آموزش دادن، چندین معنای متفاوت ارائه شده، که شامل «تعلیم دادن به وسیله‌ی آموزش رسمی و تمرین نظارتی خصوصاً در یک مهارت عملی، تجارت یا حرفه» و «پیش رفت ذهنی، اخلاقی، یا هنری به ویژه به وسیله‌ی آموزش» می‌باشد. در دنیای سریع امروزه، بیشتر بر روی اولین تعریف تأکید می‌شود. به نظر می‌رسد که دلیل این امر پیش رفت زیاد علم و تکنولوژی و هم چنین پیچیدگی دنیا باشد به طوری که فرد برای انجام هر کاری می بایست در آن تخصص داشته باشد.

5

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه ﺑﻰﺻﺪاﻗﺘﻰ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.