پرسشنامه سازگاری سهرابی و سامانی (1390)

امتیاز: 3 از 2
9,900 تومان

توضیحات

پرسشنامه سازگاری سهرابی و سامانی (1390)

پرسشنامه سازگاری سهرابی و سامانی (1390):با هدف ارزیابی میزان سازگاری افراد از ابعاد مختلف (سازگاری شخصی، سازگاری اجتماعی، سازگاری تحصیلی، سازگاری شغلی، سازگاری خانوادگی)


شیوه نمره گذاری

پرسشنامه استاندارد این پرسشنامه 15 سؤالی توسط سهرابی و سامانی(1390) در قالب پنج عامل 1- شخصی، 2- اجتماعی، 3- تحصیلی، 4- شغلی، 5- خانوادگی به صورت 8 امتیازی بر مبنای مقیاس لیکرت از به هیچ وجه (0) تا خیلی شدید (8) تنظیم گردیده است. ضریب آلفا (پایایی) این عوامل بدین شرح است.

جدول 3-3؛ تعیین ضریب آلفای سؤالات پرسشنامه سازگاری

شاخص سؤالات پرسشنامه ضریب آلفا
سازگاری شخصی 3-2-1 69/0
سازگاری اجتماعی 6-5-4 83/0
سازگاری تحصیلی 9-8-7 82/0
سازگاری شغلی 12-11-10 70/0
سازگاری خانوادگی 15-14-13 82/0

 

 دانلود پرسشنامه همچنین براساس مطالعات مقدماتی، ضریب اعتبار پرسشنامه ی سازگاری از طریق محاسبه­ی آلفای کرونباخ 76/0 به دست آمده است و به تأیید صاحبنظران و اساتید مربوطه رسیده است. روایی این مقیاس توسط نظر اساتید و کارشناسان مربوطبه مورد تایید قرار گرفته است (به نقل از حیدری، 1392).


سازگاری  اجتماعی به عنوان یکی از انواع سازگاری، به معنای تطابق با مقتضیات اجتماعی، رعایت اصول و قوانین جامعه و کارایی در تماس‌های اجتماعی است آبراهام  و ورگس  (1987، به نقل از سیاروجی ، فورگاس و مایر، 2000؛ ترجمه ی میکائیلی منیع و مددی امام زاده ای، 1387). همچنین، دینگرا ، منهاس  و ساکور  (2005) معتقدند سازگاری اجتماعی فرایندی پیوسته است که طی آن فرد رفتار خود را با هدف ایجاد رابطه‌ای بسنده و مؤثر با محیط و سایر انسان‌ها تغییر می‌دهد. اساس سازگاری اجتماعی به وجود آوردن تعادل بین خواسته‌های خود و انتظارات اجتماعی است که می‌تواند بر تمام ابعاد زندگی فرد تأثیر گذارد

سازگاری  اجتماعی به عنوان یکی از انواع سازگاری، به معنای تطابق با مقتضیات اجتماعی، رعایت اصول و قوانین جامعه و کارایی در تماس‌های اجتماعی است آبراهام  و ورگس  (1987، به نقل از سیاروجی ، فورگاس و مایر، 2000؛ ترجمه ی میکائیلی منیع و مددی امام زاده ای، 1387). همچنین، دینگرا ، منهاس  و ساکور  (2005) معتقدند سازگاری اجتماعی فرایندی پیوسته است که طی آن فرد رفتار خود را با هدف ایجاد رابطه‌ای بسنده و مؤثر با محیط و سایر انسان‌ها تغییر می‌دهد. اساس سازگاری اجتماعی به وجود آوردن تعادل بین خواسته‌های خود و انتظارات اجتماعی است که می‌تواند بر تمام ابعاد زندگی فرد تأثیر گذارد

5

دیدگاه‌ها (2)

2 دیدگاه برای پرسشنامه سازگاری سهرابی و سامانی (1390)

  1. همدانی

    45

  2. همدانی

    88

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
دیدگاه خود را بنویسید