پرسشنامه آشفتگی شناختی

امتیاز: 0 از 0
9,900 تومان

توضیحات

پرسشنامه آشفتگی شناختی

پرسشنامه آشفتگی شناختی : پرسشنامه آشفتگی شناختی شامل 14 گویه است که با هدف بررسی و ارزیابی میزان آشفتگی شناختی در افراد معرفی شده است .نمره گذاری پرسشنامه به صورت بلی، خیر است . به این صورت که هر پاسخ بلی 1 امتیاز و هر پاسخ خیر نمره صفر میگیرد .

نمره گذاری پرسشنامه:

به منظور نمره گذاری پرسشنامه به هر گزینه بلی 1 امتیاز و به هر گزینه خیر 0 امتیاز دهید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه امتیاز همه سوالات پرسشنامه را با هم جمع نمائید. این عدد دامنه ای از 0 تا 14 خواهد داشت و بدیهی است که هر چه این امتیاز بالاتر باشد،‌ بیانگر میزان آشفتگی شناختی بالاتر فرد خواهد بود و برعکس. لازم به ذکر است که آشفتگی شناختی یکی از علایم غیربالینی ابتلا به اسکیزوتایپی می باشد.

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پرسشنامه استاندارد بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 10 پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 10 کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * 1 = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
0 7 14

امتیازات خود را از 14 عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن 0 و حداکثر 14 خواهد بود.

نمره بین  0 تا 5  : آشفتگی شناختی پایین است.

نمره بین 5 تا 7 :  آشفتگی شناختی متوسط است.

نمره بالاتر از 7  : آشفتگی شناختی  بالااست .

روایی و پایایی:

دانلود پرسشنامه در پژوهش یعقوبی و همکاران (1387) به ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳـﻲ ﻫـﻢزﻣـﺎن، از اﺟـﺮاي ﻫـﻢزﻣـﺎن ﻣﻘﻴـﺎس ﺷﺨﺼـﻴﺘﻲ اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ (STA) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر 80 ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺑـﻪ  ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻫـﻢزﻣـﺎن ﺑـﻪ ﺳـﻮاﻻت دو ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺟـﻮاب  دادﻧــﺪ. ﻧﺘــﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴــﻞ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از روش ﻫﻤﺒﺴــﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳــﻮن ﻧﺸــﺎن داد ﻛــﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 0/89 ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. براي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ، ﺗﻌﺪاد 43 ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮي داوﻃﻠـﺐ اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ در ﻓﺎﺻﻠﻪ 4 ﻫﻔﺘﻪ دوﺑﺎره آزﻣﺎﻳﺶ ﺷـﺪﻧﺪ. ﺿـﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ آﺷـﻔﺘﮕﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ 57/0 به دﺳﺖ آﻣﺪ.

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه آشفتگی شناختی”