مقیاس اساسی آدلر برای موفقيت بين فردیBASIS-A

6,000 تومان

مقیاس اساسی آدلر برای موفقيت بين فردیBASIS-A بر اساس سئوال های اوليه و سنتی خود آدلر در هدايت مصاحبه بالينی از آن استفاده می کرد، توسط کرن، ويلر، و کارلت در سال ١٩٩٣ تهيه و چارچوب مقياس ليکرت به آن افزوده شد. اين پرسش نامه در ابتدا در ايالات متحده آمريکا بر روی ١٠٨٣ نفر هنجار گزينی و در سال ١٣٨۵ توسط بشيری و همکاران در ايران با نمونه ای ۵٠٠ نفری هنجار شده است.

توضیحات

مقیاس اساسی آدلر برای موفقيت بين فردیBASIS-A

مقیاس اساسی آدلر برای موفقيت بين فردی

پرسشنامه مقیاس اساسی آدلر برای موفقيت بين فردیBASIS-A بر اساس سئوال های اوليه و سنتی خود آدلر در هدايت مصاحبه بالينی از آن استفاده می کرد، توسط کرن، ويلر، و کارلت در سال ١٩٩٣ تهيه و چارچوب مقياس ليکرت به آن افزوده شد. اين پرسش نامه در ابتدا در ايالات متحده آمريکا بر روی ١٠٨٣ نفر هنجار گزينی و در سال ١٣٨۵ توسط بشيری و همکاران در ايران با نمونه ای ۵٠٠ نفری هنجار شده است.

پرسشنامه اولیه دارای 65 جمله بود که با عبارت «وقتی بچه بودم» شروع می شدند است،  اما پس از هنجار یابی اولیه در ايران سه سئوال آن حذف و مابقی سئوالات ضريب آلفای ميان 65/0 تا 78/0 را نشان دادند. در اين پرسش نامه از دو روش باز آزمايی و همسانی درونی جهت برآورد پايايی پرسش نامه استفاده شده است. سازندگان آزمون، برآوردهای مربوط به همسانی درونی این ابزار را در مورد 5 مقیاس اصلی با ضرایب آلفا در طیفی میان 82/0 تا 78/0 گزارش کرده اند.  هم چنين ضريب های آزمون بازآزمون که مبتنی بر فاصله زمانی يک تا چهار هفته است، بین 81/0 تا 90/0 بوده است.

روايی

جهت بررسی روايی پرسش نامه از روايی صوری (محتوا) و روايی سازه استفاده شد.  نتايج گويای روايی مناسب آزمون است.

از مزايای اين پرسش نامه اين بود که در درجه نخست، متخصصان این توانایی را یافتند که بر سر محتوای اطلاعاتی که از مراجعان در باره شيوه زندگی، از طريق پرسش نامه های نوشتاری، نگاشته بودند، توافق کنند. و دوم، شمار معدودی از الگوهای شيوه زندگی را مشخص  نمايند (استو، ريتر و کرن، ٢٠٠٢ ؛ به نقل از بشيری و همکاران، ١٣٨۶).

اين پرسش نامه دارای پنج خرده مقياس اصلی شامل: تعلق – علاقه اجتماعی، کنار آمدن، مسئوليت پذيری، نياز به تأييد، و محتاط بودن و پنج خرده مقياس فرعی حمايتی شامل: سخت گيری، مستحق بودن، مورد علاقه همه بودن، کوشش برای رسيدن به کمال، و ملايمت است.

دستور اجرا

در اين پرسش نامه، جمله های زير در مورد شما و خانواده تان است. هنگام جواب دادن خودتان را با برادر یا خواهر یا دوستانتان قبل از سن 10 سالگی مقایسه کنید. کلمه «والدین» به شخص یا افرادی که در آن زمان از شما مراقبت می کردند، برمی گردد. به هر جمله تا جايی که ممکن است سريع و درست پاسخ دهيد.

اگر خواستيد جواب را تغيير دهيد آن را پاک نکنيد. جواب نادرست را با علامت * مشخص کنید. سپس جواب درست را پیدا کنید.

پرسشنامه استاندارد مقیاس اساسی آدلر برای موفقيت بين فردی

  • رضایت از خرید
5

توضیحات تکمیلی

تعداد مولفه

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تعریف عملیاتی

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

منبع

روایی پرسشنامه

سال انتشار میلادی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقیاس اساسی آدلر برای موفقيت بين فردیBASIS-A”