پرسش سنج

سطوح تحلیل در مدیریت منابع انسانی

سطوح تحلیل در مدیریت منابع انسانی

سطوح تحلیل در مدیریت منابع انسانی:اثربخشی مدیریت منابع انسانی را میتوان در سطوح مختلفی تحلیل نمود. برخی از مطالعات و…
مدیریت منابع انسانی الکترونیک

انواع مدیریت منابع انسانی الکترونیک

خدمات مدیریت منابع انسانی الکترونیک از طریق وب ارائه میشود. نحوه و چگونگی ارائه این خدمات به عنوان اساس طبقه…
کارمندیابی الکترونیک

کارمندیابی الکترونیک

کارمندیابی الکترونیک :کارمندیابی فرآیندی است که در آن افرادی که توانایی بالقوه برای عضویت در سازمان و انجام وظایف محوله…
مدیریت منابع انسانی الکترونیک

مدیریت منابع انسانی الکترونیک

مدیریت منابع انسانی الکترونیک:مدیریت منابع انسانی برای سالها به فعالیت های اداری و روزمره مانند کارمندیابی، گزینش و آموزش که…

تعریف منابع انسانی

تعریف منابع انسانی از اینجا شروع میشود که امروزه بسیاری از مدیران ساعات خود را برای جستجوی شبانه روزی راه های توسعه…
پرسشنامه

سیر تا پیاز پرسشنامه

مفهوم پرسشنامه پرسشنامه در لغت به معنی مجموعه ای سوال با هدف ارزیابی و جمه آوری اطلاعات که به صورت…
30% درصد تخفیف مقالات ترجمه شده فروشگاه ترجمه جو (2020-2019-2018 و...)کد تخفیف:6KN8CY46
+