پرسش سنج

پرسشنامه میل به ماندن شغل در سازمان (دوپره و دی؛ 2007)

پرسشنامه میل به ماندن شغل در سازمان (دوپره و دی؛ 2007)

پرسشنامه میل به ماندن شغل در سازمان (دوپره و دی؛ 2007)توسط دوپره و دی ساخته شده است که شامل 18…
پرسشنامه واکنش کارکنان به تغییرسازمانی

پرسشنامه واکنش کارکنان به تغییرسازمانی (تانگ و گائو؛2012)

پرسشنامه واکنش کارکنان به تغییرسازمانی (تانگ و گائو؛2012) توسط تانگ و گائو ساخته شده ، پرسشنامه شامل 24 سوال بسته…
پرسشنامه رهبری خدمتگزار

پرسشنامه رهبری خدمتگزار (پترسون 2003؛قلیپور و حضرتی؛1388)

پرسشنامه رهبری خدمتگزار پترسون توسط قلیپور و حضرتی ساخته شده است دارای ۲۸ سوال می باشد که چهار زیرمقیاس خدمت…
پرسشنامه چابکی سازمانی

پرسشنامه چابکی سازمانی (پاندا و همکاران؛2016)

پرسشنامه چابکی سازمانی (پاندا و همکاران؛2016) توسط پاندا و همکاران ساخته شده است که  24 گویه بسته پاسخ بر اساس…
پرسشنامه تولید ناب

پرسشنامه تولید ناب (ویلیامز و همکاران؛2002)

پرسشنامه تولید ناب (ویلیامز و همکاران؛2002) توسط ویلیامز و همکاران ساخته شده است شامل 29 گویه بسته پاسخ بر اساس…
پرسشنامه مسئولیت پذیری

پرسشنامه مسئولیت پذیری (گلن و نلسون؛1998)

پرسشنامه مسئولیت پذیری (گلن و نلسون؛1998) توسط گلن و نلسون ساخته شده است که شامل 25 گویه بسته پاسخ بر…
پرسشنامه اعتماد سازمانی

پرسشنامه اعتماد سازمانی (یو و کاناواتاناچایی؛2002)

پرسشنامه اعتماد سازمانی (یو و کاناواتاناچایی؛2002)توسط یو و کاناواتاناچایی ساخته شده که با مقیاس لیکرت سه بعد اعتماد مبتنی بر…
مكان گيرنده

پرسشنامه مدیریت مشارکتی(شادمان؛1387)

پرسشنامه مدیریت مشارکتی(شادمان؛1387) برای سنجش مدیریت مشارکتی استفاده می شود که مشتمل بر 3 بخش و 14 پرسش بوده و…
مكان گيرنده

پرسشنامه سنجش وسوسه مصرف مواد پس از ترک (فدردی، برعرفان و ضیایی ؛2008)

  پرسشنامه سنجش وسوسه مصرف مواد پس از ترک توسط فدردی، برعرفان و ضیایی (2008) ساخته شده است که از…
حقوق و مزایای الکترونیکی

حقوق و مزایای الکترونیکی

حقوق و مزایای الکترونیکی : برای جبران زحماتی که فرد در سازمان و در ازای وقت و نیرویی که برای…
30% درصد تخفیف مقالات ترجمه شده فروشگاه ترجمه جو (2020-2019-2018 و...)کد تخفیف:6KN8CY46
+