پرسش سنج

پرسشنامه یگانگی فردی – سازمانی اوریلی و همکاران 1991

پرسشنامه یگانگی فردی- سازمانی

پرسشنامه یگانگی فردی- سازمانی  بر پایه مدل اوریلی و همکاران (1991) طراحی شده که شامل  معیارهای فردی (1- دانش 2- مهارت ها  3- توانایی ها  4- ویژگی های شغلی  5- علائق 6- شخصیت) و معیارهای سازمانی ( 1- اهداف  2- ارزش ها ) می باشد. این مقیاس دارای 53 گویه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ای (خیلی کم تا خیلی زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین 1 تا 5 است. با سؤالاتی مانند: (مدرک تخصصی کارکنان  و دوره های آموزشی قبلی آنان با نیازهای شغلیشان تناسب دارد) یگانگی فردی- سازمانی را می­سنجد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

یگانگی فردی- سازمانی: سازگاری بین الگوهای ارزشی سازمان و الگوهای ارزشی فردی می باشد و در حالت کلی به معنای تناسب و سازگاری بین افراد و سازمان است.

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه

در این پژوهش منظور ازپرسشنامه استاندارد یگانگی فردی- سازمانی نمره ای است كه پاسخ دهنده­گان به سوالات 53 گویه ای یگانگی فردی- سازمانی می­دهند.

مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه:

توزيع سوالات پرسشنامه یگانگی فردی – سازمانی به تفكيك دو بعد

مولفه های پرسشنامه

سوالات

معیار های فردی

دانش

1 تا 8

مهارتها

9 تا 17
ویژگی های شغلی

18 تا 22

علایق

23 تا 28
شخصیت

29 تا 33

 معیار های سازمانی

اهداف

34 تا 42

ارزش ها

43 تا 53

یادگیری فردی

يادگيري

يادگيري از سه بعد مورد توجه قرار مي‌گيرد:
– سطوح يادگيري؛ – انواع يادگيري؛ – مهارتهاي يادگيري.

سطوح يادگيري: يادگيري در سه سطح، يادگيري فردي، يادگيري تيمي و يادگيري سازماني مطرح مي‌شود. يادگيري فردي:

افراد، واحد تشكيل دهنده تيم‌ها و سازمانها هستند

يادگيري تيمي:

در سازمانهاي پيچيده امروز تيم‌ها اهميت بيشتري مي‌يابند. يادگيري تيمي به اين معنا است كه تيم‌ها قادر باشند به عنوان يك هويت واحد فكر كرده، خلق كنند و بياموزند، متفكرين زيادي از جمله «سنگه» و «پاولوسگي» به اهميت يادگيري تيمي خصوصا به عنوان پلي براي حصول يادگيري سازماني اشاره كرده‌اند

يادگيري سازماني:

چگونه مي‌توان مطمئن شد كه يادگيري انفرادي و تيمي براي تامين منافع همگان و كل سازمان انجام شده است؟ ممكن است علي رغم تمامي توانمند سازها و فرهنگ حامي و يادگيري فردي و تيمي، سازمان به عنوان يك كل يادنگرفته باشد. توانايي كسب بصيرت از تجربه، جوهر يادگيري است.

يادگيري

«پاولوسكي» يادگيري تيمي را مدخل يادگيري سازماني دانسته تاكيد مي‌كند كه يادگيري تيمي پلي است براي تبديل يادگيري به دانش سازماني به نحوي كه يراي همه به اشتراك گذاشته شود.
يتر سنگه نيز يادگيري جمعي را فرايندي مي‌داند كه طي آن ظرفيت اعضاء توسعه يافته و به گونه‌اي هم‌سو مي‌شود كه نتايج حاصله آن چيزي خواهد بود كه همگان واقعا طالب آن بوده‌اند.
اين نوع يادگيري به يك قاعده و اصل اساسي استوار است و آن چشم انداز مشترك است اما در عين حال قابليتهاي شخصي، ركني اساسي است چرا كه تيم‌هاي توانا از افراد توانا تشكيل شده‌اند.
چشم انداز مشترك به هم‌سو شدن منجر مي‌گردد كه مسئله اصلي اين نوع يادگيري است.
تيم‌ها ياد مي‌گيرند كه از تجارب خود بيشتر بياموزند، به رويكردهاي جديدي برسند و دانش خود را در سراسر سازمان به سرعت انتشار دهند.

 

پرسشنامه مدیریت رفتار سازمانی

5

دیدگاه‌ها (0)

*
*