پرسش سنج

پرسشنامه یادگیری گروهی (لورن؛1997)

پرسشنامه یادگیری گروهی

پرسشنامه یادگیری گروهی لوران  در 12 سوال طراحی شده است و هدف ان تمرکز یادگیری گروهی بر خانه G-G در ماتریس یادگیری می‌باشد. جدول زیر، مقیاس های استفاده شده جهت جمع آوری اطلاعات درباره یادگیری گروهی را نشان می‌دهد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

پرسشنامه استاندارد یادگیری گروهی به این معناست که گروهی از افراد با انجام دادن یک سری فعالیت، اقدام به یادگیری زمینه‌ای از دانش می‌کنند.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از یادگیری گروهی نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 12 گویه ای  پرسشنامة یادگیری گروهی می­دهند.

مولفه های پرسشنامه :

پرسشنامه یادگیری گروهی تک مولفه ای می باشد.

یادگیری گروهی

يادگيري

يادگيري از سه بعد مورد توجه قرار مي‌گيرد:
– سطوح يادگيري؛ – انواع يادگيري؛ – مهارتهاي يادگيري.

سطوح يادگيري: يادگيري در سه سطح، يادگيري فردي، يادگيري تيمي و يادگيري سازماني مطرح مي‌شود. يادگيري فردي:

افراد، واحد تشكيل دهنده تيم‌ها و سازمانها هستند

يادگيري تيمي:

در سازمانهاي پيچيده امروز تيم‌ها اهميت بيشتري مي‌يابند. يادگيري تيمي به اين معنا است كه تيم‌ها قادر باشند به عنوان يك هويت واحد فكر كرده، خلق كنند و بياموزند، متفكرين زيادي از جمله «سنگه» و «پاولوسگي» به اهميت يادگيري تيمي خصوصا به عنوان پلي براي حصول يادگيري سازماني اشاره كرده‌اند

يادگيري سازماني:

چگونه مي‌توان مطمئن شد كه يادگيري انفرادي و تيمي براي تامين منافع همگان و كل سازمان انجام شده است؟ ممكن است علي رغم تمامي توانمند سازها و فرهنگ حامي و يادگيري فردي و تيمي، سازمان به عنوان يك كل يادنگرفته باشد. توانايي كسب بصيرت از تجربه، جوهر يادگيري است.

يادگيري

«پاولوسكي» يادگيري تيمي را مدخل يادگيري سازماني دانسته تاكيد مي‌كند كه يادگيري تيمي پلي است براي تبديل يادگيري به دانش سازماني به نحوي كه يراي همه به اشتراك گذاشته شود.
يتر سنگه نيز يادگيري جمعي را فرايندي مي‌داند كه طي آن ظرفيت اعضاء توسعه يافته و به گونه‌اي هم‌سو مي‌شود كه نتايج حاصله آن چيزي خواهد بود كه همگان واقعا طالب آن بوده‌اند.
اين نوع يادگيري به يك قاعده و اصل اساسي استوار است و آن چشم انداز مشترك است اما در عين حال قابليتهاي شخصي، ركني اساسي است چرا كه تيم‌هاي توانا از افراد توانا تشكيل شده‌اند.
چشم انداز مشترك به هم‌سو شدن منجر مي‌گردد كه مسئله اصلي اين نوع يادگيري است.
تيم‌ها ياد مي‌گيرند كه از تجارب خود بيشتر بياموزند، به رويكردهاي جديدي برسند و دانش خود را در سراسر سازمان به سرعت انتشار دهند.

پرسشنامه مدیریت رفتار سازمانی

5

دیدگاه‌ها (0)

*
*