پرسش سنج

پرسشنامه یادگیری سازمانی باکر ،سینکولا و نوردویر (1997؛ به نقل از فداکار گرمی،1392).

پرسشنامه یادگیری سازمانی

پرسشنامه یادگیری سازمانی توسط باکر ،سینکولا و نوردویر  در سال 1997 به نقل از فداکار گرمی در سال1392 طراحی شده است. پرسشنامه دارای 15 سوال می باشد.سوالات پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) طراحی شده است.و الفای کرونباخ بالای 70 درصد می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی: یادگیری سازمانی،توانایی کسب و بهره برداری از دانش ضمنی و صریح، تشریک دانش و استفاده از دانش در سازمان برای حفظ و بهبود عملکرد براساس تجارب گذشته است(مورالس و همکاران،2007؛ به نقل از فداکار گرمی،1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه

منظور از یادگیری سازمانی در تحقیق حاضر نمره ای است که آزمودنی از پاسخ گویی به  پرسشنامه ی یادگیری سازمانی کسب می کند.

مولفه های پرسشنامه:

این پرسشنامه به صورت تک مولفه ای می باشد.

یادگیری سازمانی

نظریه یادگیری سازمانی از جمله رهیافتهای سیستمی و اقتضایی به مدیریت محسوب می گردد و  سازمان را به مثابه یک “سیستم باز صاحب اندیشه و زنده” در نظر می گیرد. با تأکید بر این نکته که سازمانها نیز مانند ذهن انسانها برای تطبیق با شرایط محیطی متحول، متکی به دریافت بازخورند؛ سازمانها درست مانند حیوانات باهوش تر و انسانها از تجربه درس می گیرند و درگیر فراگردهای ذهنی پیچیده ای مانند “پیش بینی، شناسایی، تعریف، طراحی و حل مسأله” می شوند.

دو نفر از نظریه پردازان سازمان بر این باورند که “در بسیاری از سازمانها، برخی از حالات یادگیری سازمانی، به طور منظم ایجاد می شوند”؛ نظیر سه فراگرد متداول یادگیری سازمانی که عبارتند از: فعالیتهای بهبود و توسعه منابع انسانی؛ فعالیتهای برنامه ریزی راهبردی؛ و به کارگیری و تسلط بر فن آوریهای جدید در سازمان. به هر حال، سازمانها معمولاً  همه استعداد و توان یادگیری خود را به کار نمی گیرند.

حاصل یادگیری سازمان، پیش از حاصل یادگیری انفرادی مجموعه اجزای آن است؛ یعنی حاصل یادگیری کل سازمان، از جمع یادگیریهای انفرادی و مجزای بخشهای تشکیل دهنده آن بیشتر است. یادگیریهای منفرد حاصل از آموزش و توسعه مهارتهای نیروی انسانی، فراهم آوردن پایگاههای علمی، و آشنایی با نظریه ها و چهرچوبهای جدید، فقط هنگامی به یادگیری سازمانی منجر می شود که بر اقدامهای مدیریتی، خط مشیها و راهبردهای طراحی سازمانی اثر بگذارد.

پرسشنامه مدیریت رفتار سازمانی

5

Summary

تعداد مولفه :  

تعریف مفهومی متغیر :

الفای کرونباخ :

فرمت : 

چکیده:
پرسشنامه یادگیری سازمانی توسط باکر ،سینکولا و نوردویر  در سال 1997 به نقل از فداکار گرمی در سال1392 طراحی شده است.

 

دیدگاه‌ها (0)

*
*