پرسش سنج

پرسشنامه ویژگی هاي شخصیتی (باس وهمکاران؛1975)

پرسشنامه ویژگی هاي شخصیتی

پرسشنامه ویژگی هاي شخصیتی توسط باس، والنزی و الدریج در سال 1975 ساخته شد وپرسشنامه دارای 27 سوال در 4 مولفه می باشد. سوالات پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت (کاملاً موافق تا کاملاً مخالف) طراحی شده است و الفای کرونباخ به دست آمده 0/74 می باشد

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

شخصيت، ويژگي است كه فرد را قادر به ايجاد ارتباط با ديگران ميسازد. مفهوم شخصيت از آن جهت براي مديريت اهميت دارد كه نقش عمده اي در ادراك، ارزيابي و واكنش فرد در برابر محيط دارد. شخصيت يكي از عوامل مهمي است كه بر عمل و رفتار مديران تاثير ميگذارد و اين تاثير پذيري از شخصيت در نهايت در تصميمات مديريتي و رفتار سازماني آنان موثر خواهد بود. تاثير شخصيت بر رفتار مدير از يك سو و تاثير رفتار مدير بر عملكرد سازماني از سوي ديگر، اهميت اين موضوع را آشكار ميسازد كه رابطه ويژگي هاي شخصيتي مدير با عملكرد سازماني بايد مورد مطالعه قرار گيرد.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور پرسشنامه استاندارد ویژگی هاي شخصیتی نمره­اي است كه کارکنان به سوالات27سوال پرسشنامة ویژگی هاي شخصیتی می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

منابع سوالات
شخصیت منصف (باس وهمکاران؛1975)

1 تا11

شخصیت جسور یا قاطع

(باس وهمکاران؛1975) 12 تا 16
شخصیت تساوری گرا (باس وهمکاران؛1975)

17 تا22

شخصیت درون گرا

(باس وهمکاران؛1975)

23 تا 27

ویژگی هاي شخصیتی

شخصيت، ويژگي است كه فرد را قادر به ايجاد ارتباط با ديگران ميسازد. مفهوم شخصيت از آن جهت براي مديريت اهميت دارد كه نقش عمده اي در ادراك، ارزيابي و واكنش فرد در برابر محيط دارد. شخصيت يكي از عوامل مهمي است كه بر عمل و رفتار مديران تاثير ميگذارد و اين تاثير پذيري از شخصيت در نهايت در تصميمات مديريتي و رفتار سازماني آنان موثر خواهد بود. تاثير شخصيت بر رفتار مدير از يك سو و تاثير رفتار مدير بر عملكرد سازماني از سوي ديگر، اهميت اين موضوع را آشكار ميسازد كه رابطه ويژگي هاي شخصيتي مدير با عملكرد سازماني بايد مورد مطالعه قرار گيرد. تعيين رابطه ميان ويژگيهاي شخصيتي و سبكهاي رهبري مديران به سازمانها كمك مي كند تا ميان افراد درون و يا برون سازمان افرادي مناسب را انتخاب كنند، آموزش دهند و براي رهبري آينده سازمان آماده سازند.

ویژگی هاي شخصیتی

يكي از عوامل مهم در انتخاب مديران، بررسي ويژگيهاي شخصيتي آنان است. مفهوم شخصيت در روان شناسي اهميت زيادي دارد؛ زيرا از ميان ويژگيهاي مختلف، عاملي كه ميتواند به انسانها كمك كند تا خود و ديگران را بهتر بشناسد، شخصيت است. شخصيت، جنبهاي از حيات انسان است كه پيش بيني ميكند آدمي در اوضاع و احوال معين چه رفتاري را از خود نشان خواهد داد. صاحبان هركدام از صفات شخصيتي به شيوه هاي خاصي رفتار مي كنند و داراي انتظارات خاصي هستند.

شناخت ويژگيهاي شخصيتي، چگونگي شكلگيري و علتهاي بروز رفتارها از جمله مباحث روان شناسي مديريت است و بواسطه نقش و اهميتي كه دارد تا حدودي توانسته است رفتارهاي انساني را در سازمانها درك و پيش بيني كند. محيط دروني و نحوه ارتباطات در سازمان، غالباً به گونه اي است كه توانايي آگاه شدن از ويژگيها و رفتارهاي سازماني را از مديران سلب ميكند و موجب ميشود تا مديران خصوصاً مديران ارشد در تعيين ظرفيت ها و توانمنديهاي خود خطا كنند و ضعف ها و قوت هاي خود را پنهان نمايند و از شناخت واقعي يا خود شناسي دور بمانند. منظور از خودشناسي مديران، شناخت ويژگيهاي شخصيتي و آگاهي از نقاط ضعف و قوت آنها است (به نقل از كربلايي سلمانپور ممقاني و همکاران، 1394).

پرسشنامه ویژگی هاي شخصیتی

پرسشنامه شناخت و تفسير شخصيت باس و همکاران (1975) شامل 27 سوال است كه در قالب چهار تيپ يا ويژگي شخصيتي منصف (Fair)، جسور يا قاطع (Bold or Brave)، مساوات طلب يا تساوي گرا (Egalitarian) و درون نگر (Introvert) طراحي شده است. رتبه بندي پرسش نامه بر اساس مقياس لیکرت شامل پنج گزينه كاملاً مخالفم، مخالفم، نه موافق و نه مخالفم، موافقم و كاملاً موافقم با تخصيص نمره 1 تا 5 انجام شده است. به ترتیب سؤالات 1 تا 11 پرسش نامه، شخصیت منصف، سؤالات 12 تا 16 شخصیت جسور یا قاطع، سؤالات 17 تا 22 شخصیت تساوي گرا، سؤالات 23 تا 27 شخصیت درون گرا را مشخص خواهند نمود.

پرسشنامه روانشناسی سازمانی

5

دیدگاه‌ها (0)

*
*

30% درصد تخفیف مقالات ترجمه شده فروشگاه ترجمه جو (2020-2019-2018 و...)کد تخفیف:6KN8CY46
+