پرسش سنج

پرسشنامه انگیزش شغلی 40 ماده ای (هرزبرگ؛1997)

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه انگیزش شغلی هرزبرگ دارای 40 ماده و براساس نظريه دو عاملي هرزبرگ و با توجه به عوامل انگيزش دروني (ذهني) و بیرونی (بهداشتی) توسط بخشی و همکاران (1383) به منظور ايجاد انگيزش شغلي اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان تهيه و تنظيم گرديد که جهت ارزیابی انگیزش شغلی در 11 معیار می باشد و با مقياس نقطه اي به صورت (بسيار مهم، مهم، كم اهميت و  بي اهميت و شامل نمی شود)، درجه بندي شده است.

تعریف مفهومی پرسشنامه:

پرسشنامه استاندارد هرزبرگ معتقد است كه انگيزش تحت تأثير عوامل محرك انگيزش  (عوامل درونی یا ذهنی فرد) و عوامل بهداشتي (عوامل بیرونی) است. عوامل محرك انگيزش يا ذهني از انجام كار ناشي مي شوند و موجب رضايتمندي فرد شده و به عنوان پاداش هاي دروني يا ذهني مي باشند كه براي افزايش انجام كار ضروري اند، همانند : موفقيت، پيشرفت و قدرداني ماهيت كار، در حالي كه براي تأمين و حفظ سلامت سازمان، شناسايي عوامل بهداشتي يا خارجي عمدتاً با محيط و زمينه شغل ارتباط دارند و كاركنان را در سازمان ابقا مي كنند، و شامل : خط و مشي و مقررات و شرايط محيط كار، حقوق و دستمزد، روابط شخصي با همرديفان و امنيت شغلي مي شوند. (دیویس،1980؛گاول،1997)

تعریف عملیاتی پرسشنامه:

تعداد عبارات در هر دسته عوامل دروني (ذهني) و بیرونی (بهداشتي) به ترتيب : (پنج عبارت مربوط به عامل شناخت و قدرداني)، (چهار عبارت مربوط به عامل پيشرفت و توسعه شغلي)، (سه عبارت مربوط به عامل ماهيت كار)، (سه عبارت مربوط به عامل استقلال و مسؤوليت)، (دو عبارت مربوط به عامل موفقيت و ارتقاي شغلي)، (سه عبارت در عامل حقوق و دستمزد)، (سه عبارت مربوط به عامل خط مشي حاكم بر محيط كار)، (پنج عبارت مربوط به عامل نحوه ارتباط با اطرافيان)، (چهار عبارت در حيطه امنيت شغلي)، (سه عبارت در عامل شرايط محيط كار) و (پنج عبارت مربوط به عامل نحوه سرپرستي و نظارت مسؤولين) می باشد.

مولفه های پرسشنامه:

جدول خرده مقیاس های مربوط به هر عامل

عوامل درونی(ذهنی)

 (شناخت و قدردانی)، (پیشرفت و توسعه شغلی)، (ماهیت كار)، (مسؤولیت شغلی)، (موقعیت شغلی)

عوامل بیرونی(بهداشتی)

(حقوق و دستمزد)، (خط و مشی محیط)، (ارتباط، روابط شخصی با همرديفان)، (امنیت شغلی)، (شرایط محیط كار)، (نحوه سرپرستی و نظارت)

 

مولفه های پرسشنامه

سوالات
حقوق و دستمزد

1-2-3

خط و مشی محیط

4-5-6
ارتباط (روابط شخصی با همردیفان)

7-8-9-10-11

امنیت شغلی

12-13-14-15
شرایط محیط كار

16-17-18

نحوه سرپرستی و نظارت

19-20-21-22-23
شناخت و قدردانی

24-25-26-27-28

پیشرفت و توسعه شغلی

29-30-31-32
ماهیت كار

33-34-35

مسؤولیت شغلی

36-37-38

موقعیت شغلی

39-40

 

پرسشنامه روانشناسی سازمانی

5

دیدگاه‌ها (0)

*
*

30% درصد تخفیف مقالات ترجمه شده فروشگاه ترجمه جو (2020-2019-2018 و...)کد تخفیف:6KN8CY46
+