پرسش سنج

پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام (1975)

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه انگیزش شغلی توسط  هاكمن و اُلدهام(1975) بر اساس پرسشنامه ترجمه شده موسسه JDS آمریکا به منظور سنجش ميزان انگيزش شغلي كارمندان در تمامي مشاغل تهيه شده است. داراي 15 سؤال 4 گزينه اي با گزينه هاي بسيار زياد، زياد، كم، بسيار كم، است. ريچارد هاكمن و گِرگ اُلدهام جامعترين مدل مشخصات شغلي را تدوين كردهاند، آنها با درك اين مفهوم كه مشخصات شغلي برانگيزاننده چيست، 5 مشخصه كليدي را كه ميتواند براي توصيف انگيزه بالقوه يك شغل به كار برده شود تعيين كرده اند. اين مشخصات عبارتند از: تنوع مهارت، هويت وظيفه، اهميت وظيفه،استقلال، بازخورد

تعریف مفهومی:

پرسشنامه استاندارد انگیزش شغلی چیست؟

حالتي درفرد که وی را به انجام رفتار و عملی خاص متمایل می سازد، انگیزش یا Motivation می گویند.

انگیزه شغلی مجموعه ای از عامل های انرژی زا است که فرد را به شغلش متمایل می سازد.

انگیزه هر فرد از ویژگی های درونی اوست و می تواند بصورت مثبت یا منفی عمل کند.

انگیزه اغلب می تواند بعنوان یک ابزار برای پیش بینی رفتار استفاده شود، که در بین افراد بسیار متفاوت می باشد و اغلب باتوجه به توانایی ها و عوامل محیطی بر رفتار و عملکرد فرد  تاثیر گذار می باشد.

نتایج پژوهشی در سال ۲۰۱۲ به نقل از ویکی پدیا نشان داده است که با افزایش سن انگیزه شغلی افراد کاهش می یابد.

کارکنان مسن تر به دلیل ویژگی های درونی شغلی شان، انگیزه کمتری داشتند، اما بیشتر به طور ذاتی از ویژگی های شغلی برخوردار بودند.انگیزه شغلی به شدت تحت تأثیر ویژگی های خاص فرهنگی قرار می گیرد.

کشورهایی که دارای سطح قابل قبولی از توسعه اقتصادی هستند، کشورهای کالج گرایانه دارای سطوح بالاتری از انگیزه شغلی هستند تا کشورهای متکی به فردگرایی.

همچنین، در حالی که درآمد ملی به خودی خود عامل انگیزشی قوی در انیزش شفلی نیست، شاخص هایی که قدرت و ثبات اقتصادی کشور را، مانند امید به زندگی، توصیف می کنند.انگیزش شغلی کارکنانشان بیشتر است.

تعریف عملیاتی:

انگیزش شغلی در این پرسشنامه توسط گویه های 1 تا15 سنجیده می شود.

مولفه های پرسشنامه:

مولفه های پرسشنامه

سوالات
تنوع مهارت

سئوالات 1-6-11

هویت وظیفه

سئوالات 2-7-12
اهميت وظيفه

سئوالات 3-8-13

استقلال

سئوالات 4- 9- 14
بازخورد در نتایج

سئوالات 5-10-15

 

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی

5

دیدگاه‌ها (0)

*
*

30% درصد تخفیف مقالات ترجمه شده فروشگاه ترجمه جو (2020-2019-2018 و...)کد تخفیف:6KN8CY46
+