پرسش سنج

پرسشنامه استرس شغلی (اسیپو و اسپوکان ؛1987)

پرسشنامه استرس شغلی

پرسشنامه استرس شغلی توسط اسیپو و اسپوکان  در سال 1987 ساخته شده است که از 60 گویه و6 مولفه تشکیل شده است و به منظور سنجش میزان استرس در افراد بکار می رود. و سوالات پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت (هرگز تا همیشه) طراحی شده است.و الفای کرونباخ بالای 70 درصد می باشد

تعریف مفهومی متغیر های پرسشنامه:

استرس یک واکنش فیزیولوژیکی (جسمانی) و روانی است که در هنگام احساس عدم توازن میان سطح تقاضاهایی که از افراد می شود و توانایی و ظرفيت آنان در بر آورد ساختن اين تقاضاها روي مي دهد (کران ول، 1373).

محروم شدن از تمايلات شخصي و عدم موفقيت در زندگي روزمره را استرس يا هيجان گويند و اگر بر آورده شدن احتياجات شخصي به مانع برخورد نمايد استرس يا فشار روحي به وجود مي آيد (صانعی، 1383).

بير و نيومن فشار شغلي را شرايطي مي دانند كه از تعامل بين اشخاص و شغل آ ن ها بر مي خيزد و همراه با تغييراتي در درون آن هاست كه آن ها را وادار به دور شدن از عملكرد عاديشان مي كند. كوپر معتقد است كه چون گروه بي شماري از مردم درگير كار در بيرون از خانه هستند لذا تحقيقات در زمينه استرس بايد بر روي استرس شغلي تمركز يابد (هارتوپ، 1983).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه

در این پژوهش منظور پرسشنامه استاندارد استرس شغلی اسیپو و اسپوکان نمره ای است كه پاسخ دهنده­گان به سوالات 22 گویه ای استرس شغلی اسیپو و اسپوکان می­دهند.

مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه:

مولفه های پرسشنامه

سوالات
بارکاری نقش

1 تا 10

بی‌کفایتی نقش

11 تا 20
دوگانگی نقش

21 تا 30

محدوده نقش

31 تا 40
مسئولیت

41 تا 50

محیط فیزیکی

51 تا 60

استرس شغلی

پرسشنامه روانشناسی سازمانی

دیدگاه‌ها (0)

*
*

30% درصد تخفیف مقالات ترجمه شده فروشگاه ترجمه جو (2020-2019-2018 و...)کد تخفیف:6KN8CY46
+