پرسش سنج

پرسشنامه ارزیابی عاطفه مثبت ومنفی(واتسون و همکاران؛1998)

پرسشنامه ارزیابی عاطفه مثبت و منفی

پرسشنامه ارزیابی عاطفه مثبت ومنفی توسط واتسون وهمکاران در سال 1998 ساخته شد پرسشنامه دارای 20سوال می باشد. سوالات پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت (خیلی زیاد تا خیلی کم) طراحی شده است و الفای کرونباخ به دست آمده 0/875 می باشد

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

تعریف عاطفه

عواطف شامل علایق، لذت، خشم، غم، ترس، شرم و تحقیر هستند. این برچسب های عاطفی، ماهیت های مجزایی ندارند بلکه گروه های متفاوتی از احساس ها هستند. مثلا احساس ترس، دربرگیرنده طیفی از پاسخ های نگرانی، اضطراب یا وحشت است. یا خشم دربرگیرنده پاسخ هایی مانند بی قراری، تهییج، قاطعیت یا خشم شدید است. بسیاری از مولفان بر تمایز عناوین هیجانی تاکید نمودند افرادی چون، تامکینس، باش، داماسیو، بریجدا، لازاروس، اوتلی و جنکینس و واتسون و کلارک.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور پرسشنامه استاندارد ارزيابی عاطفه مثبت و منفی نمره­اي است كه کارکنان به سوالات20سوال پرسشنامة ارزيابی عاطفه مثبت و منفی می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

منابع سوالات
ارزيابی عاطفه مثبت و منفی (واتسون و همکاران؛1998)

1تا 20

تعریف عاطفه

عواطف شامل علایق، لذت، خشم، غم، ترس، شرم و تحقیر هستند. این برچسب های عاطفی، ماهیت های مجزایی ندارند بلکه گروه های متفاوتی از احساس ها هستند.
مثلا احساس ترس، دربرگیرنده طیفی از پاسخ های نگرانی، اضطراب یا وحشت است. یا خشم دربرگیرنده پاسخ هایی مانند بی قراری، تهییج، قاطعیت یا خشم شدید است. بسیاری از مولفان بر تمایز عناوین هیجانی تاکید نمودند افرادی چون، تامکینس، باش، داماسیو، بریجدا، لازاروس، اوتلی و جنکینس و واتسون و کلارک.

تعریف احساس
احساس معمولا یک تعریف رسمی ندارد و بسیاری از نظریه پردازان احساس را برای تجربه هشیار هیجان یا عاطفه به کار می برند. در درمان معمولا درمانگر مکررا احساس های خارح از آگاهی هشیار بیمار را شناسایی می کند.
پس فعل احساس کردن، معنای گسترده تری دارد زیرا افراد هم می توانند احساس های خود را احساس کنند و هم می توانند حس های دیگر را نیز احساس کنند مثل حس های بیرونی مانند، بافت و حرکت در فضا. پس احساس در مقایسه با عاطفه و هیجان کاربرد گسترده تری دارد.

عواطف بنیادی
عواطف بنیادی ما شامل: تاسف، خشم، لذت، ترس است (استفاده از عناوین: ناراحت، عصبانی، خشنود و ترسیده هم متداول است).
گروه دیگر عواطف که بیشتر مورد توافق هستند: برانگیختگی، شرم، تحقیر/تنفر، همدلی/مراقبت است هر کدام از عواطف یک خانواده از احساس های مرتبط را بازنمایی می نمایند.

پرسشنامه ارزیابی عاطفه مثبت ومنفی

پرسشنامه ارزیابی عاطفه مثبت ومنفی

پرسشنامه روانشناسی سازمانی

5

دیدگاه‌ها (0)

*
*

30% درصد تخفیف مقالات ترجمه شده فروشگاه ترجمه جو (2020-2019-2018 و...)کد تخفیف:6KN8CY46
+