پرسشنامه عملکرد صادرات (اوسلند و تیلور و ژو؛1998)

پرسشنامه عملکرد صادرات

پرسشنامه سنجش عملکرد صادرات توسط Zou، Taylor و Osland (1998) ساخته شده است که از 9 گویه و 3 خرده مقیاس عملکرد مالی صادرات (3 سوال)، عملکرد راهبردی صادرات (3 سوال) و رضایت از انجام صادرات (3 سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش عملکرد صادرات بکار می رود.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

در آموزش صادرات منظور از عملکرد صادراتی میزان دستیابی یک شرکت به اهداف خود در فرایند صادرات یک محصول به بازارهای بین المللی است (کاووسیگل وژو 1994) یا تاثیر بازاریابی بر عملکرد صادرات ، در واقع عملکرد صادراتی نسبت عملکرد واقعی شرکت به هدف تعریف شده است.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور پرسشنامه استاندارد عملکرد صادراتی نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 9سوال پرسشنامةعملکرد صادراتی می­دهند

مولفه های پرسشنامه :

ردیف

خرده مقیاس سوالات تعداد سوال
1 عملکرد مالی صادرات 1 تا 3

3

2

عملکرد راهبردی صادرات

4 تا 6 3
3 رضایت از انجام صادرات 7 تا 9

3

عملکرد صادرات

عملکرد صادراتی به عنوان نتایج فعالیت های یک شرکت در بازارهای صادراتی تعریف شده است.

(sosa & shoham1996  ) و برای شناسایی سطح عملکرد سازمانها حیاتی است. این معیار تعیین می کند که آیا سازمان دارای عملکرد مناسبی هست. با توجه به اهمیت این موضوع در کشورهای مختلف تحقیقات متفاوتی در زمینه‎ شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی در صنایع مختلف انجام شده است. در هر کدام این پژوهش‎ها، متغیرهایی مد نظر بوده‎اند که بنا به نظر پژوهشگر، بطور مستقیم یا غیرمستقیم بر عملکرد صادراتی مؤثر بوده‎اند.

عملکرد صادراتی حاصل عملیات سازمانی است که شامل دستاوردها و اهدف داخلی و خارجی شرکت می باشد. همچنین عملکرد صادراتی به عنوان کسب اهداف سازمانی تعریف شده و درآن توسعه محصول و توسعه بازار که در نتیجه موجب کسب سوداوری برای شرکت خواهد شد. مورد توجه قرارمیگیرد. میزان موفقیت یک شرکت در امرصادرات را می توان باعملکرد صادراتی آن ارزیابی نمود. برای سنجش عملکرد صادراتی، از متغیرهای  رشد فروش های صادراتی، حجم فروش صادراتی، تراکم بازار صادراتی، عملکرد رقابتی و رضایت از عملکرد صادراتی در این تحقیق استفاده شده است.

پرسشنامه سنجش عملکرد صادرات

5
farhad

دیدگاه‌ها

*
*