پرسشنامه مدیریت مشارکتی(شادمان؛1387)

پرسشنامه مدیریت مشارکتی(شادمان؛1387) برای سنجش مدیریت مشارکتی استفاده می شود که مشتمل بر 3 بخش و 14 پرسش بوده و سه بعد مشارکت انفرادی و مشارکت اجتماعی و مشارکت اقتصادی / استراتژیک را می سنجد.این پرسشنامه در پژوهش رستمی (1392) اعتباریابی شده است. بر اساس طیف لیکرت 5 گزینه اینمره گذاری شده است و الفای کرونباخ به دست آمده بالای 70 درصد می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

مدیریت مشارکتی یعنی مشارکت کارکنان در فرایند تصمیم گیری ، دعوت از همه افراد به تفکر راهبردی و قبول مسئولیت فردی در قبال کیفیت کار و تولید ، حکایت و پاداش دادن به رفتار کارکنان که ارباب رجوع را راضی و عملکرد سازمان را بهبود می بخشد.(فیضی و همکاران،1389)

مشارکت در زمینه اجتماعی :

منظور ار مشارکت اجتماعی ، نوع نگرش افراد در خصوص میزان مشارکت در تقسیم کار میان کارکنان، مشارکت فعالانه در برنامه ریزی فعالیت های کاری و یافتن راهکارهای مؤثر درمشکلات کاری مرتبط می باشد( شادمان،1387).

مشارکت انفرادی

نوع نگرش افراد در خصوص میزان مشارکت آن ها در حل و فصل اختلافات کاری ، جابه جایی و ارتقاء از واحد کاری به واحد دیگر و یا پست های بالاتر می باشد..( شادمان،1387).

مشارکت اقتصادی ـ استراتژیک

نگرش افراد در خصوص میزان مشارکت آن ها در فعالیت هایی است که جنبه اقتصادی /استراتژیک دارد که در اینجا فعالیت های مانند نفوذ در خریداری ، تجهیزات مورد نیاز ، فرایند های سازمانی  مجدد،شرکت وتنظیم برنامه برنامه های آموزشی ، انتخاب مدیر واحد ، تدوین خط مشی های کاری تخصیص بودجه و طرح ها و برنامه های اینده سازمان مورد نظر می باشد( شادمان،1387،7).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه :

مدیریت مشارکتی: شامل سه بعد مشارکت در زمینه اجتماعی و مشارکت انفرادی و مشارکت اقتصادی استراتژیک  میباشد.

مشارکت در زمینه اجتماعی: این متغییر با طیف لیکرت و ابزار پرسشنامه اندازه گیری خواهد شد.

مشارکت انفرادی: این متغییر با طیف لیکرت و ابزار پرسشنامه اندازه گیری خواهد شد.

مشارکت اقتصادی ـ استراتژیک: این متغییر با طیف لیکرت و ابزار پرسشنامه اندازه گیری خواهد شد.

مولفه های پرسشنامه :

مولفهمنبعسوالات
مشارکت انفرادی(شادمان؛1387)1-3
مشارکت اجتماعی(شادمان؛1387)4-6
مشارکت اقتصادی/ استراتژیک(شادمان؛1387)7-14

  • مفید بودن
5
farhad

دیدگاه‌ها

*
*

دانلود فصل دوم پایان نامه + منابع جدید(2020-2019-2018)خرید و دانلود
+