پرسشنامه سواد یادگیری مادام العمر(لی و تسای؛2007)

پرسشنامه سواد یادگیری مادام العمر در سال ۲۰۰۷ توسط لی و تسای ساخته شده و دارای ۴۹ سؤال بوده است. این پرسشنامه شامل یازده خرده مقیاس و سه حوزه (ورودی، فرایند و خروجی) است. این پرسشنامه سه حوزه ورودی، فرایند و خروجی یادگیری را که در مجموع 8 مولفه خودآگاهي، آگاهي یادگيری، مفاهيم اساسي، راهبردهای یادگيری و روشها، پيگيری و یکپارچه سازی منابع یادگيری، برنامه ریزی و مدیریت زمان یادگيری، یادگيری تيمي، ارزیابي یادگيری و انتقال یادگيری را مورد سنجش قرار می دهند.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

یادگيری مادام العمر، توسعه پتانسيل انساني را از طریق یک فرآیند حمایتي مستمر تحریک مينماید و به افراد قدرت کسب دانش، ارزشها، مهارت ها و درک و فهم را مي دهد که در سراسر زندگي به آنها نياز دارند (کالینز، 2009).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

منظور ازپرسشنامه استاندارد سواد یادگیری نمره است که فرد در پاسخ به سوالات یا عبارات پرسشنامه سواد یادگیری مادام العمر لی و تسای (2007) بدست می آورد.

مولفه های پرسشنامه :

حوزه

مولفه (ابعاد) شماره گویه

تعداد گویه

ورودی یادگیری

آگاهی نسبت به خود 1-2-3-4-5-6-8 7
آگاهی نسبت به یادگیری 7-9-10-11-12

5

فرایند یادگیری

توانایی شناختی و بازیابی اطلاعات 13-14-15-16-17 5
ایجاد برنامه یادگیری 18-19-20-21-22-23

6

استفاده از راهبردهای یادگیری

24-25-26-27-28-29 6
برنامه ریزی و مدیریت زمان یادگیری 30-31-32-33-34-35

6

یادگیری جمعی 36-37-38-39-40 5
خروجی یادگیری ارزشیابی و انتقال یادگیری 41-42-43-44-45-46-47-48-49

9

سواد یادگیری مادام العمر:

سواد یعنی توانایی خواندن و نوشتن؛ این اولین مفهومی است که با مواجه با این واژه غالبا به ذهن متبادر می شود. این تعریف ظاهرا «معصومانه»، «واضح» (جی 2007)، «عینی» و «علمی» آن چنان در چارچوب فرآیندهای مدرسه ای خواندن و نوشتن  و در گفتمان رایج نهادی در سرتاسر دنیا درونی شده که به شکلی جهان شمول و غالبا ناخودآگاه سواد را منحصر به تکالیف و فرآیندهای رسمی مدرسه ای قرار داده و انواع دیگر دانش خارج از این چارچوب را-که بواسطه کنش‌های اجتماعی-تاریخی کسب شده اند-به رسمیت نمی شناسد.

5
farhad

دیدگاه‌ها

*
*