پرسشنامه خوش بینی تحصیلی (اسچنن- موران و همکاران ؛2013)

پرسشنامه خوش بینی تحصیلی توسط اسچنن- موران و همکاران (2013) طراحی شده و شامل سه مولفه و 28 سوال است. این پرسشنامه بر اساس مقیاس 5 درجه ای لیکرت از خیلی کم (1) تا خیلی زیاد (5) تنظیم شده است. البته شیوه نمره گذاری سئوال های 17، 23، و 28 به صورت معکوس است. این پرسشنامه شامل سه خرده مقیاس تاکید تحصیلی (8 گویه)، اعتماد دانش آموزان به معلمان (10 گویه) و یگانگی به مدرسه (10 گویه) است.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

خوش بینی تحصیلی یک تصویر غنی از عاملیت انسانی و به معنای باور مثبت دانش آموزان مبنی بر اینکه آنها قادر هستند با تاکید بر یادگیری خود، اعتماد به معلمان و احساس هویت نسبت به مدرسه زمینه پیشرفت تحصیلی خود را فراهم آورند (کولوفاس و همکاران، ۲۰۱۵).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

منظور از پرسشنامه استاندارد خوش بینی تحصیلی نمرات حاصل از پرسشنامه 28 سوالی اسچنن- موران و همکاران(2013 ) می باشد که شامل سه بعد تأکید تحصیلی دانش آموزان، اعتماد دانش آموزان به معلمان و احساس هویت دانش آموزان نسبت به مدرسه می باشد.

مولفه های پرسشنامه :

مولفه

منبع سوالات
اعتماد دانش آموزان به معلمان (اسچنن- موران و همکاران ؛2013)

1-10

تاکید تحصیلی

(اسچنن- موران و همکاران ؛2013) 11-18
یگانگی مدرسه (اسچنن- موران و همکاران ؛2013)

19-28

خوش بینی تحصیلی

روانشناسان معتقدند خوشبینی و بدبینی ، عاداتی هستند که ما از زمان کودکی می‌آموزیم و والدین ما الگو و سرمشقهای ما هستند. به یاد بیاورید هنگامی که در اثر ترکیدن لوله آب ، خانه جدید شما غرق آب شد، پدر شما آه و ناله کرد که ” چرا من چنین خانه بدی را انتخاب کردم؟ ” یا گفت : ” در قرار داد ما تضمین شده که همه چیز بی عیب و نقص باشد، بنابراین من از معمار ساختمان می‌خواهم لوله کشی ساختمان را تعمیر کرده و خسارت بوجود آمده را جبران کند؟” سلیگمن می‌گوید: ” خوشبینی ، یک روش عادی برای توضیح شکستها به خودتان است.”

انسان بدبین معتقد است اتفاقات بد ، از شرایطی دائمی و ثابت نشأت می‌گیرد: “من در امتحان ریاضی مردود شدم ، چون استعداد یادگیری اعداد و ارقام را ندارم” و اتفاقات خوب ، از شرایطی موقتی ناشی می‌شود: “همسرم امروز به من یک شاخه گل هدیه کرد، چون روز کاری خوبی داشته”. اما انسان خوشبین ، شکست را به عوامل موقتی نسبت می‌دهد “من در امتحان رد شدم چون دقت نکردم” و موقعیتهای مطلوب را به عوامل پایدار؛ ” او برای من گل هدیه آورد، چون مرا دوست دارد.”

5
farhad

دیدگاه‌ها

*
*