پرسشنامه استاندارد انگیزش درونی (IMI)

پرسشنامه انگیزش درونی به منظور اندازه گیری انگیزش درونی دانشجویان پزشکی طراحی شده است. این مقیاس دارای 15 گویه و 4 مولفه  می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ای (هرگز تا همیشه) و هر ماده دارای ارزشی بین 1 تا 5 است. با سؤالاتی مانند: (من هنگام یادگیری مطالب پزشکی آرامش زیادی دارم.) انگیزش درونی را می­سنجد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

انگیزش: انگیزش یکی از ابعاد درونی انسان است که باعث تحریک، جهت دهی و نگهداری تلاش فرد جهت انجام اعمال گوناگون می شود.

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از پرسشنامه استاندارد انگیزش درونی نمره ای است كه پاسخ دهنده­گان به سوالات 15 گویه ای انگیزش درونی می­دهند.

مولفه های پرسشنامه :

مولفه­ ها

سوالات مربوط به هر مولفه
علاقه/ لذت

4-6-9-12-14

تلاش اهمیت

3-7-10
مهارت درک شده

2-5-13

تنش/ فشار

1-8-11-15

انگيزش دروني

انگيزش دروني به طور خودانگيخته از نيازهاي روان شناختي، كنجكاوي، و تلاشهاي فطري براي رشد، حاصل مي‌شود. وقتي افراد به صورت دروني با انگيزه مي شوند، به خاطر علاقه، احساس چالشي كه فعاليت خاصي ايجاد مي كند، و ” به خاطر لذتي كه از آن مي برند” رفتار مي كنند. اين رفتار به صورت خودانگيخته، نه به دليل وسيله اي( بيروني )، روي مي دهد. در عمل، انگيزش دروني، براي دنبال كردن تمايلات و به خرج دادن تلاش لازم براي پرورش دادن مهارتها و تواناييها، انگيزش فطري را تامين مي كند.

وقتي افراد به كارهايي مشغول مي شوند و احساس شايستگي و خودمختاري مي كنند، با گفتن ” اين كار جالب است ” ” اين كار تفريح است ” يا ” من از انجام دان آن لذت ‌مي‌برم”  انگيزش دروني خود را ابراز مي‌كنند.

5
farhad

دیدگاه‌ها

*
*